Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om mangler ved en motorcykel i forbrugerkøb 
20-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. maj 2016 meddelt en køber af en motorcykel tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. december 2015.
En forbruger havde i 2005 købt en motorcykel af mærket Harley-Davidson af en professionel forhandler. Forbrugeren overdrog efterfølgende motorcyklen sammen med sit eventuelle krav mod forhandleren til en ny køber af motorcyklen.

Motorcyklen blev i løbet af 2011 afmeldt, og nummerpladen blev afleveret til et af Skats motorcentre.

I marts 2013 skulle motorcyklen på ny indregistreres, men det viste sig nu, at stelnummeret var falskt, hvorfor motorcyklen ikke på ny kunne indregistreres i Danmark. Motorcyklen kunne følgelig ikke bruges til kørsel i Danmark.

Køberen stævnede herefter forhandleren med den principale påstand om, at forhandleren skulle tilbagebetale købesummen mod at få udleveret motorcyklen. Køberen gjorde bl.a. gældende, at forhandleren havde indestået for, at der var tale om en Harley-Davidson motorcykel.

Det var uomtvistet, at den 2-årige absolutte reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1, var sprunget.

Byrettens dom i sagen.

Byretten frifandt den erhvervsdrivende og lagde bl.a. til grund, at det måtte anses for en afgørende forudsætning i et forbrugerkøb, at en motorcykel lovligt kunne benyttes til kørsel her i landet. En sådan forudsætning måtte sidestilles med en tilsikring, jf. herved Vestre Landsrets dom gengivet i U 2009.2003 V, og motorcyklen led derfor af en væsentlig mangel.

Køberen havde imidlertid først reklameret efter udløbet af den 2-årige absolutte reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1, og der var ikke holdepunkter for at antage, at den erhvervsdrivende havde afgivet en garanti, der strakte sig ud over den 2-årige reklamationsfrist, hvorfor manglen ikke længere kunne gøres gældende over for den erhvervsdrivende.

Byretten lagde endvidere til grund, at den erhvervsdrivende hverken havde handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed, og på den baggrund fandt byretten herefter, at køberen var afskåret fra at påberåbe sig, at motorcyklen var behæftet med en mangel.

Landsrettens dom i sagen. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom. For landsretten gjorde køberen nu gældende, at der forelå vanhjemmel efter købelovens § 59.

Landsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at motorcyklen på tidspunktet for købet tilhørte en anden end den erhvervsdrivende, hvorfor der ikke var tale om vanhjemmel efter købelovens § 59.

Landsretten anførte desuden, at det forhold, at motorcyklen ikke kunne indregistreres i Danmark, ikke i sig selv medførte, at der forelå vanhjemmel efter købelovens § 59.

Landsretten var desuden enig i byrettens vurdering af, at den erhvervsdrivende hverken havde handlet groft uagtsomt eller i strid med almindelig hæderlighed, og flertallet fandt det heller ikke godt godtgjort, at den erhvervsdrivende skulle have påtaget sig at indestå for egenskaber ved motorcyklen i længere tid end de 2 år, som den absolutte reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1, foreskriver. Den væsentlige mangel kunne derfor ikke længere påberåbes over for den erhvervsdrivende. (Dissens).

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0694.
Til top Sidst opdateret: 20-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk