Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om manglende overholdelse af oplysningspligten i lejelovens § 4, stk. 5 
28-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2017 meddelt to lejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. september 2017.

Huslejenævnet havde godkendt begyndelseslejens størrelse, selvom lejekontrakten ikke indeholdt oplysning om, at afkastet af lejen var beregnet efter boligreguleringslovens § 9, stk. 2.

Boligrettens flertal fandt, at begyndelseshuslejen var gyldig

Lejerne indbragte sagen for Boligretten i Viborg, der ligesom Huslejenævnet fandt, at manglende overholdelse af oplysningspligten ikke medførte, at udlejer på tidspunktet for lejemålets indgåelse ikke kunne vælge at fastsætte huslejen som omkostningsbestemt leje efter lovens § 5, stk. 1, således at huslejen blev sammensat af ejendommens driftsudgifter og afkastet af ejendommen, men alene at udlejer var afskåret fra senere at kræve lejeforhøjelse på baggrund af andre stigninger end stigninger i ejendommens driftsudgifter.

Landsrettens stadfæstede boligrettens dom

Lejerne ankede dommen til landsretten, der stadfæstede boligrettens dom med henvisning til, at det ikke med sikkerhed følger af lejelovens § 4, stk. 5, eller af dens placering i loven, at der er tale om en ugyldighedsregel. Under hensyn til forarbejderne i bestemmelsen fandt landsretten, at den manglende overholdelse af oplysningspligten udelukkende har den konsekvens, at den fremtidige leje alene kan forhøjes på grundlag af stigninger af stigninger i ejendommens driftsudgifter efter lejeaftalens indgåelse. Den manglende overholdelse af oplysningspligten har derimod ikke betydning for fastsættelse af begyndelseslejen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0486.

Til top Sidst opdateret: 28-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk