Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En sag om leasing af kopi- og printudstyr 
07-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2016 meddelt en forening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2016
Sagen drejer sig overordnet om en forenings krav i anledning af, at foreningen i perioden 2008-2010 indgik en række aftaler om leasing af kopi- og printerudstyr med først finansieringsselskab A og senere finansieringsselskab B (leasinggiverne).

Det leasede udstyr havde finansieringsselskaberne erhvervet fra samme leverandør, og denne leverandør stod for leveringen af udstyret til foreningen samt den løbende service på udstyret.

Leasingarrangementet var overordnet sådan, at foreningen – før udløbet af den enkelte aftale – indgik en ny aftale om leasing af udstyr, hvorved den gamle aftale bortfaldt. I den nye aftale indregnedes samtidig restgælden fra de tidligere aftaler.

Ved den løbende indgåelse af leasingaftaler leasede foreningen blandt andet fire Xerox-kopimaskiner (to maskiner fra hvert finansieringsselskab). Disse maskiner blev efterfølgende tilbagetaget af leasinggiver og erstattet med nye maskiner.

Foreningen lagde i juni 2012 sag an mod begge finansieringsselskaber og leverandøren med påstand om, at leverandøren og finansieringsselskab A in solidum skulle betale 105.790 kr., mens leverandøren og finansieringsselskab B in solidum skulle betale 104.375 kr.

Det konkrete tvistpunkt i sagen vedrørte navnlig, hvorvidt finansieringsselskaberne og leverandøren hver for sig eller solidarisk var forpligtet til at godskrive foreningen værdien af de fire tilbagetagne og til dels genplacerede kopimaskiner og i givet fald med hvilket beløb.

Det var foreningens opfattelse, at foreningen ud fra de almindelige regler om tabsbegrænsningspligt skulle godskrives et beløb, og at dette beløb skulle fastsættes på baggrund af udstyrets genplaceringsværdi, dvs. den værdi, som det var lykkedes at få genplaceret det tilbagetagne udstyr til.

Byretten frifandt finansieringsselskaberne og leverandøren

Byretten tog finansieringsselskabernes og leverandørens påstand om frifindelse til følge, idet byretten fandt, at foreningen ikke havde godtgjort, at leverandøren eller finansieringsselskaberne havde pådraget sig et erstatningsansvar eller på anden måde en forpligtelse til godskrivning ved tilbagetagningen af de omhandlede kopimaskiner.

Landsrettens ændrede (til dels) byrettens dom

Østre Landsret udtalte, at hvor det ikke som det var tilfældet i Højesterets dom UfR 2012.117 H følger direkte af aftalegrundlaget, at værdien af tilbagetaget udstyr skal godskrives leasingtager, da følger en sådan godskrivningsforpligtelse af de almindelige regler om tabsbegrænsningspligt, idet forpligtelsen dog alene vil kunne udstrækkes til, hvad udstyret kan sælges for til en forhandler og ikke til genplaceringsværdien.

På baggrund heraf fandt landsretten, at finansieringsselskab A skulle godtgøre foreningen 21.000 kr.

Finansieringsselskab B blev frifundet, idet landsretten fandt, at finansieringsselskabet i aftalegrundlaget med tilstrækkelig tydelighed havde gjort det klart, at foreningen ikke skulle godskrives værdien af nedtaget udstyr.

I forhold til leverandøren fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at pålægge denne solidarisk hæftelse. Landsretten lagde herved til grund, at leasingaftalerne var indgået mellem finansieringsselskaberne og foreningen, og at der i den konkrete sag ikke var omstændigheder, der gjorde, at der kunne ske identifikation mellem disse selskaber og leverandøren.

Da leverandøren i øvrigt ikke kunne antages at have handlet ansvarspådragende, blev han herefter frifundet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0175.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere den 29. juni 2016 har meddelt en forening tilladelse til anke til Højesteret i en sag, der ligeledes vedrørte en tvist om leasing af kopi- og printudstyr. Der henvises til Procesbevillingsnævnets j. nr. 2016-22-0008.
Til top Sidst opdateret: 07-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk