Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning. 
08-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 3. oktober 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. april 2018.
Den tiltalte drev landbrugsvirksomhed, og myndighederne blev i den forbindelse opmærksomme på, at tiltalte muligvis have købt gødning fra Tyskland via en dansk importør, som havde omfaktureret gødningen til kali, foderhvede eller lign., således at gødningen ikke ville fremgå af den tiltaltes gødningsregnskaber.

Den danske importør havde på denne måde solgt gødning til en lang række danske landmænd, hvoraf flere, herunder tiltalte, i foråret 2015 blev tiltalt for overgødskning, idet den udbragte gødning, som fremgik af landmændenes gødningsregnskaber tillagt den omfakturerede gødning, overskred landmændenes kvælstofnormer for de pågældende planperioder.

Den tiltalte blev imidlertid allerede i begyndelsen af 2014 bevilget gældssanering i forbindelse med landbrugsvirksomhedens konkurs.

Byretten idømte tiltalte en bøde

Byretten fandt i et vist omfang tiltalte skyldig i den rejste tiltale og idømte derfor den tiltalte en bøde på 1.500.000 kr.

Byretten tog i den forbindelse ikke stilling til, om gældssaneringen kunne tillægges betydning ved udmålingen af bøden, idet dette ikke var gjort gældende af tiltalte.

Landsretten nedsatte bøden

Mens straffeankesagen mod den tiltalte verserede for landsretten, vedtog Folketinget i 2016 landbrugspakken, hvorved der blandt andet blev ændret på beregningen af kvælstofnormerne for landbruget, således at der kunne udledes en større mængde kvælstof. Der blev i den forbindelse udstedt nye bekendtgørelser, der regulerede kvælstofnormerne for planperioderne 2015/2016 og 2016/2017. De ældre bekendtgørelser om fastsættelse af kvælstofnormerne for tidligere planperioder blev ikke ophævet eller ændret. Den tiltalte gjorde herefter gældende, at forholdene måtte bedømmes efter lovgivningen på afgørelsestidspunktet, jf. straffelovens § 3.

Landsretten bemærkede indledningsvist, at de bekendtgørelser, som regulerer landbrugets anvendelse af gødning i de pågældende planperioder, fortsat fandt anvendelse og ikke var blevet lovteknisk ophævet.

Efter henvisning til landsrettens domme i tilsvarende sager fandt landsretten herefter, at den omstændighed, at kvoterne og de tekniske principper for og beregningen af kvoterne var blevet ændret, ikke kunne føre til, at forholdene var omfattet af straffelovens § 3, stk. 1.

Landsretten fandt den tiltalte skyldig i samme omfang som byretten men nedsatte bøden til 950.000 kr. under hensyntagen til sagsbehandlingstiden. Under strafudmålingen bemærkede landsretten, at der ikke var anledning til at tage stilling til betydningen af, at tiltalte i begyndelsen af 2014 var blevet meddelt gældssanering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0106.

Det bemærkes at Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2018-25-0008 har meddelt tilladelse til anke til Højesteret i en lignende sag.
Til top Sidst opdateret: 08-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk