Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om kursmanipulation vedrørende illikvide virksomhedsobligationer 
12-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. maj 2015 i en sag om overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation i lov om værdipapirhandel § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1.

I 2012 indgav Finanstilsynet anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om en virksomheds mulige overtrædelse af lov om værdipapirhandel § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1. Anmeldelsen var foretaget på baggrund af en underretning fra NASDAQ OMX, hvoraf det fremgik, at den pågældende virksomhed den 30. december 2011 havde oprettet to købsordrer på en bestemt obligation, som virksomheden allerede ejede et stort antal af, til henholdsvis kurs 35 og 30, uagtet at den noterede kurs på den pågældende obligation på handelstidspunktet var 1,1. Det fremgik videre af underretningen, at den pågældende obligation i en periode på 3 måneder forud for den 30. december 2011 var blevet handlet ganske få gange og til kurser i intervallet mellem 0,04 og 5, og at selskabet, der havde udstedt obligationerne, den 22. december 2011 havde udstedt en negativ selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet ikke kunne udbetale renter for selskabets obligationslån. Endelig fremgik det af underretningen, at virksomheden ved at foretage opkøb i lukkeauktionen på årets sidste handelsdag fik årets lukkekurs til at stige fra kurs 1,1 til kurs 30, hvorved virksomheden opnåede en værdiforøgelse på obligationsbeholdningen på 13 mio. kr.

Der blev rejst tiltale mod virksomheden, virksomhedens direktør, den bank, der havde oprettet købsordrerne på vegne af virksomheden, og bankens finanschef for overtrædelse af lov om værdipapirhandel. Anklagemyndigheden gjorde under den retlige behandling af sagen gældende, at ”værdien i markedet”, jf. lov om værdipapirhandel § 38, stk. 1, måtte være den senest børsnoterede kurs (kurs 1,1), hvorfor de pågældende købsordrer afveg fra obligationens værdi i markedet.

Under den retlige behandling af sagen blev det oplyst, at der i perioden fra den 1. november 2011 til den 30. december 2011 var der lagt én ordre ud på den pågældende obligation til kurs 73,10.

 

Byrettens flertal frifandt samtlige tiltalte under henvisning til, at den pågældende obligation på handelstidspunktet reelt var illikvid, og at der som følge heraf ikke havde eksisteret noget egentligt marked, der kunne danne grundlag for manipulation.

Landsretten frifandt tillige samtlige tiltalte men henviste i stedet blandt andet til, at der ultimo 2011 var en betydelig afvigelse mellem bud- og udbudskurser (spread), at der forelå ganske få handler med den pågældende obligation og til ganske forskellige kurser, ligesom disse handler omfattede et mindre antal obligationer, og at købsordrerne på henholdsvis kurs 35 og 30 lå inden for det spread, der den pågældende dag var på børsen for den omhandlede obligation. Landsretten fandt det på denne baggrund ikke bevist, at afgivelsen af de to købsordrer var egnede til at påvirke kursen på obligationen i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-25-0159.

Til top Sidst opdateret: 12-10-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk