Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hvidvask 
14-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2018 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. april 2018.
En brugtvognsforhandler blev tiltalt for at have overtrådt kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5, hvorefter erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Byretten fandt, at virksomheden havde overtrådt kontantforbuddet

Byretten lagde til grund, at brugtvognsforhandleren havde solgt flere biler pr. dag til den samme kunde, hvor værdien pr. bil havde været under 50.000 kr., men hvor den samlede salgssum havde oversteget 50.000 kr. Byretten fandt det herefter tilstrækkeligt bevist, at der samlet pr. kunde havde været tale om én samlet handel, og at der således pr. kunde havde været tale om indbyrdes forbundne betalinger. Virksomheden blev derfor fundet skyldig i overtrædelse af kontantforbuddet og idømt en bøde på 3,5 mio. kr.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten fandt efter bevisførelsen, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte brugtvognsforhandlerens forklaring om, at den samme opkøber ofte købte bilerne på forskellige tidspunkter på samme dag, at baggrunden for, at de enkelte bilsalg faktureredes hver for sig, var, at virksomheden opfattede og juridisk håndterede handlerne som enkeltstående aftaler, og at det i øvrigt også for at opnå afgiftsrefusion var nødvendigt at fakturere hver bil for sig. I hvert fald under de omstændigheder, og hvor der ikke var grundlag for at antage, at brugtvognsforhandleren havde valgt at fakturere de enkelte biler hver for sig for at omgå kontantforbuddet, fandt landsretten, at der ikke forelå det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at betalingerne så ”ud til at være indbyrdes forbundne” i hvidvasklovens forstand. Virksomheden blev derfor i vidt omfang frifundet for overtrædelse af kontantforbuddet, og landsretten nedsatte bøden til 190.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0129.
Til top Sidst opdateret: 14-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk