Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hashhandel på Christiania 
11-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2016 meddelt 10 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. december 2015.

Ved anklageskrift af 1. maj 2014 rejste anklagemyndigheden tiltale mod i alt 76 personer for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. jf. stk. 2, jf. lov om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om euforiserende stoffer, ved at have deltaget i hashhandel på Christiania. Tiltalen førte til 6 domsmandssager, der hver især omhandlede mellem 10 og 16 tiltalte. 

I denne sag, som er en af disse 6 sager, erkendte de 10 tiltalte alle at have solgt hash fra den bod på Christiania, som de hver især var tilknyttet, men de tiltalte gjorde gældende, at de alene skulle dømmes for salg af hash i det omfang, som politiet rent faktisk havde observeret dem i den enkelte bod, mens anklagemyndigheden fastholdt, at de tiltalte skulle dømmes for det samlede salg fra den enkelte bod. Sagerne rejste ved byretten således navnlig spørgsmål om, hvorvidt de tiltalte på baggrund af organiseringen af hashhandlen på Christiania og i den enkelte bod kunne anses for skyldige i salg af hash også på tidspunkter, hvor anklagemyndigheden ikke havde dokumentation for, at de tiltalte selv har været til stede i de respektive boder. Der var endvidere spørgsmål om, hvordan mængden af hash solgt fra den enkelte bod i givet fald skulle opgøres. 

Byretten fandt, at de tiltalte kunne dømmes for medvirken til det samlede salg fra den enkelte bod

Byretten fandt, at de tiltalte kunne dømmes for medvirken til det samlede salg, der var sket fra den bod, som de var tilknyttet, i den periode, som tiltalen vedrørte. Byretten henviste i denne forbindelse navnlig til, at det var bevist, at de tiltalte havde været bekendt med omfanget af den hashhandel, der var foregået, og at de tiltalte ved deres egen deltagelse i den systematiske og organiserede handel havde tilskyndet til og gjort salget af den samlede mængde handlede hash mulig i den bod, som den pågældende havde været tilknyttet, ligesom de tiltalte ved deres tilstedeværelse og deltagelse i handlen med hash havde holdt den organiserede hashhandel i gang kontinuerligt.

For at beregne den samlede mængde hash, som var solgt fra hver enkelt bod, og som den enkelte tiltalte dermed kunne dømmes for medvirken til, tog byretten udgangspunkt i politiets beregninger af kvantum, der byggede på de observationer, som politiet havde foretaget af antallet af kunder og mængden af hash pr. salg. Byretten fandt dog, at politiets gennemsnitsberegninger var forbundet med usikkerhed, og at denne usikkerhed skulle komme de tiltalte til gode, hvorfor byretten blandt andet foretog en skønsmæssig nedrunding af kvantum.

Byretten fandt på denne baggrund, at de tiltalte hver kunne dømmes for salg af mellem 85 og 200 kg hash. Byretten idømte herefter de tiltalte mellem 1 år og 9 måneders fængsel og 2 år og 9 måneders fængsel.

Landsretten fandt i det væsentligste, at de tiltalte kunne dømmes for medvirken til det samlede salg fra den enkelte bod

De tiltalte ankede byrettens dom til landsretten i det væsentligste med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang samt formildelse. 

Anklagemyndigheden kontraankede byrettens dom og nedlagde i det væsentligste påstand om, at de tiltalte skulle dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet.

Landsretten fandt, at en bod udgjorde en selvstændig forretning, som blev drevet af flere i forening, og at de personer, der var tilknyttet en bestemt bod, dermed havde deltaget i den pågældende bods drift, hvorfor de tiltalte i det væsentligste kunne gøres strafferetligt ansvarlige for den samlede mængde hash, der var solgt af gruppen fra den pågældende bod i hele den periode, der var beviser for, at de tiltalte havde været aktive. Landsretten fandt endvidere, at det forhold, at en tiltalt havde været bortrejst i en eller flere perioder, ikke kunne føre til, at vedkommende ikke kunne dømmes for salget i denne periode.

For at beregne den samlede mængde hash, som den enkelte tiltalte kunne dømmes for, tog landsretten i det væsentligste udgangspunkt i antallet af dage, der var sket salg fra boderne, det gennemsnitlige antal kunder pr. bod og den gennemsnitlige mængde hash, der var blevet solgt ved hver handel. Landsretten fandt endvidere, at den samlede vægt af hashmixet i joints (dvs. både den almindelige tobak og hashen) skulle indgå ved beregningen af de solgte mængder hash.

Landsretten fandt på denne baggrund, at de tiltalte hver kunne dømmes for salg af mellem 100 og 214 kg hash. Landsretten, der sondrede mellem bodmedarbejdere (personer, der medvirker til at få handlen til at fungere) og sælgere (personer, der sætter rammerne for salget), idømte herefter bodmedarbejderne 1 år og 9 måneders fængsel, de sælgere, der ikke var tidligere straffet eller kun i begrænset omfang var straffet for ligeartet kriminalitet, 2 år og 6 måneders fængsel, og de sælgere, der tidligere var dømt for ligeartet kriminalitet i ikke ubetydeligt omfang, fængsel i 2 år og 9 måneder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0326, 2015-25-0335, 2015-25-0337, 2015-25-0341, 2015-25-0342, 2015-25-0343, 2015-25-0344, 2015-25-0349, 2015-25-0351 og 2016-25-0022.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk