Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hæftelsesansvar for en hovedentreprenør for en underentreprenørs ansvarspå-dragende adfærd 
17-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2018 meddelt en virksomhed begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der blev afsagt af Østre Landsret den 9. maj 2018.
Et kommunalt forsyningsselskab skulle nedlægge en trykledning ved styret underboring og antog i den forbindelse et entreprenørfirma, herefter omtalt som hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren, der selv skulle forestå gravearbejdet, antog en underentreprenør til at udføre underboringen.

Under boringen ramte og beskadigede underentreprenøren en kommunikationsledning, der tilhørte en servicevirksomhed. Virksomheden anlagde sag om erstatning for skaderne mod underentreprenøren, men da denne blev erklæret konkurs og ikke var dækket af en erhvervsansvarsforsikring, anlagde virksomheden i stedet erstatningssag mod hovedentreprenøren.

Byretten statuerede hæftelsesansvar for hovedentreprenøren

Byretten fandt, at underentreprenøren havde handlet ansvarspådragende over for servicevirksomheden i forbindelse med boringen, men fandt ikke, at hovedentreprenøren havde handlet ansvarspådragende. Byretten bestemte, at hovedentreprenøren hæftede for skaderne forårsaget af underentreprenøren, idet kravene til underentreprenørens agtpågivenhed ved planlægning og udførelse af en styret underboring var skærpede, hvilket hovedentreprenøren var bekendt med, og idet underentreprenørens arbejde var tilrettelagt og udført i samarbejde med hovedentreprenøren, der således havde mulighed for at begrænse og styre risikoen ved arbejdet.

Landsretten ændrede byrettens dom

Ligesom byretten fandt landsretten, at det alene var underentreprenøren, der havde handlet ansvarspådragende. Landsretten omgjorde byrettens vurdering af, at hovedentreprenøren hæftede for de af underentreprenøren forårsagede skader, idet landsretten ikke fandt, at der i sagen forelå omstændigheder, der gav hovedentreprenøren anledning til at opdage og derved undgå underentreprenørens fejl. Herved lagde landsretten vægt på, at hovedentreprenøren hverken mandskabsmæssigt eller udstyrsmæssigt besad kompetencer til at forestå en styret underboring og derfor ikke havde mulighed for at føre tilsyn med underentreprenørens udførelse af arbejdet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0274.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk