Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om godtgørelsesniveauet i anledning af overtrædelse af forbuddet mod aldersdiskrimination ved afskedigelse 
11-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2014 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2014. Sagen vedrørte afskedigelsen af fire piloter. De pågældende piloter blev udvalgt til afskedigelse på baggrund af en senioritetsliste, hvilket var i overensstemmelse med en bestemmelse i den overenskomst, der var gældende for piloterne. Byretten fandt, at der ved afskedigelserne var udøvet direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, og at arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse svarende til 9 måneders løn til hver af piloterne. For landsretten var der ikke tvist om, hvorvidt afskedigelsen var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Landsretten lagde ved udmålingen af godtgørelsen vægt på grovheden af overtrædelsen og den krænkelse, der måtte være påført arbejdstagerne, og henviste til, at det følger af Højesterets dom trykt i UfR 2013.2575 H, at der ved udmålingen af godtgørelsen skal tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis vedrørende afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsretten fastsatte herefter godtgørelsen til hver af piloterne til 525.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Procesbevillingsnævnet har tidligere under j.nr. 2012-22-0364 meddelt bevilling til Højesteret i en sag med en lignende problemstilling.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0307.
Til top Sidst opdateret: 11-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk