Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om godtgørelse for omkostninger, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimum 
17-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 14. oktober 2016 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om omkostningsdækning efter retsplejelovens § 336, der er truffet Østre Landsret den 8. juni 2016.
En borger havarerede den 31. august 2010 med sit fly, og de tre ombordværende passagerer pådrog sig alle personskader.

Borgeren lagde sag an mod sit luftfartøjsforsikringsselskab med henblik på at foranledige selskabet til at yde dækning for den skade, som havariet havde forårsaget.

I anledning af søgsmålet meddelte borgerens retshjælpsforsikringsselskab, at selskabet ville yde retshjælpsdækning til sagen op til forsikringens dækningsmaksimum på 125.000 kr. 

Ved dom af 11. juni 2014 fik borgeren medhold i sit søgsmål mod ansvarsforsikringsselskabet, der ankede dommen til landsretten.

Da omkostningerne til sagens behandling allerede for byretten havde overskredet dækningsmaksimummet på retshjælpsforsikringen, anmodede borgerens advokat den 1. september 2014 landsretten om, at der blev meddelt borgeren tilsagn om dækning af ankesagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 336, jf. § 327, stk. 5, jf. stk. 2. 

Landsretten meddelte den 4. september 2014 det ønskede tilsagn om godtgørelse efter retsplejelovens § 336, idet landsretten i den forbindelse henviste til retsplejelovens § 327, stk. 2, hvoraf fremgår, at der, hvis de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 325 er opfyldt, kan gives fri proces til en appelsag, når ansøgeren helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten. 

V
ed dom af 8. juni 2016 ændrede landsretten byrettens dom af 11. juni 2014 og gav i det hele luftfartsforsikringsselskabet medhold.

I særskilt retsbog af samme dato fastsatte landsretten et samlet salær på 200.000 kr. med tillæg af moms til dækning egen advokat for sagens behandling ved begge instanser. Landsretten konstaterede, at der af dette beløb allerede var sket delvis dækning af borgerens retshjælpsforsikring, og at det beløb, der herefter dækkes af statskassen ved udbetaling til advokaten, udgjorde restbeløbet op til de 200.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0423.

 

Til top Sidst opdateret: 17-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk