Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fuldbyrdelse i Danmark af en polsk afgørelse om ubetinget fængselsstraf 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 9.september 2016 meddelt en dansk mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. februar 2016.

Manden var den 19. august 2009 ved Retten i Poznan i Polen blevet idømt fængsel i 1 år for bedrageri, betinget blandt andet med vilkår om betaling af en erstatning på 4.250 PLN, svarende til ca. 7.200 kr. Ved kendelse af 19. juli 2010 gjorde den samme ret straffen ubetinget, fordi manden ikke havde betalt erstatningen. Manden var ikke indkaldt til dette retsmøde.

Justitsministeriet traf i 2014 efter anmodning fra de polske myndigheder afgørelse om, at de almindelige betingelser for udlevering i udleveringsloven var til stede, og at der ikke forelå forhold, der kunne begrunde afslag. Justitsministeriet bestemte dog, at manden ikke skulle udleveres, fordi Danmark skulle overtage fuldbyrdelsen af den polske dom.

Efter at de polske myndigheder anmodede om fuldbyrdelse af fængselsstraffen i Danmark, blev sagen indbragt for retten. 

Byretten fandt, at betingelserne for fuldbyrdelse i Danmark var opfyldt og tilpassede straffen til fængsel i 1 år

Efter at sagen havde været drøftet i byretten, tilsluttede manden sig anmodningen om fuldbyrdelse i Danmark. Byretten fandt herefter, at betingelserne for fuldbyrdelse i Danmark var opfyldt og tilpassede straffen til fængsel i 1 år.

Manden ankede byrettens afgørelse til landsretten. Manden gjorde bl.a. gældende, at der ikke var hjemmel til udlevering, jf. EU-fuldbyrdelseslovens § 29 d, nr. 6, idet han hverken var indkaldt til eller mødte til det retsmøde i Polen, hvor Retten i Poznan den 19. juli 2010 afsagde kendelse om at udløse den betingede fængselsstraf. Manden gjorde endvidere gældende, at han var berettiget til at tilbagekalde sit samtykke til fuldbyrdelse i Danmark.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Landsretten henviste til, at Justitsministeriets afgørelse fra 2014 vedrørende udlevering til fuldbyrdelse af den polske dom efter udleveringsloven ikke var indbragt for retten. Under disse omstændigheder, og da det af manden nu anførte ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0056.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk