Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fristen for fremsættelse af krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. 
28-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2013 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2013 i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.
Statsadvokaten, Rigsadvokaten og byretten havde afvist erstatningssøgendes krav under henvisning til, at erstatningssøgende havde fremsat sit krav efter udløbet af 2 måneders fristen i retsplejelovens § 1018 e, stk. 2, og at der ikke forelå undskyldelige omstændigheder herfor.
Landsretten stadfæstede afvisningen (dissens).  Landsrettens flertal henviste til, at der under hensyntagen til kravets civilretlige karakter ikke var grundlag for at overføre praksis i relation til en tiltalts overskridelse af ankefristen til krav om erstatning i anledning strafferetlig forfølgning.  Landsretten fandt herefter ikke, at fristoverskridelse var undskyldelig og afviste sagen. Et mindretal henviste til, at det var forhold hos erstatningssøgendes advokat, der førte til fristoverskridelsen, og fandt på bl.a. denne baggrund, at fristoverskridelsen var undskyldelig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0056.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk