Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om frakendelse af dansk indfødsret opnået ved svig 
04-07-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2016 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2016.

Personen var i 1992 blevet meddelt asyl i medfør af den daværende udlændingelovs § 7, stk. 2. Personen, som var syrisk statsborger, havde i forbindelse med sin asylsagsbehandling i 1991 og 1992 oplyst, at han var irakisk statsborger. 

I maj 1998 indgav personen ansøgning om dansk indfødsret. I den forbindelse oplyste han også, at han var irakisk statsborger. 

I 2000 blev personen meddelt dansk indfødsret. 

Den Danske Ambassade i Damaskus blev i 2010 kontaktet er af personens hustru, som oplyste, at personen i forbindelse med indrejse i Syrien var blevet anholdt, da han ikke havde aftjent værnepligt. 

Efterfølgende erkendte personen over for Den Danske Ambassade i Damaskus, at han havde opgivet falsk identitet i forbindelse med sin ansøgning om asyl i Danmark. 

Byretten frakendte personen hans danske indfødsret

Anklagemyndigheden indbragte sagen for byretten med påstand om, at personen skulle frakendes sin danske indfødsret. Personen nedlagde påstand om frifindelse.

Byretten lagde vægt på, at personen ved ansøgningen om opnåelse af dansk indfødsret havde afgivet urigtige oplysninger om sin nationalitet, og at han var bekendt med, at han ikke ville have opnået dansk indfødsret, hvis han havde oplyst sin rigtige nationalitet. Den udviste svig havde således været bestemmende for erhvervelse af dansk indfødsret.

Byretten fandt, at det udviste forhold havde været af en sådan grovhed, at indfødsretten skulle frakendes, uanset personens langvarige ophold i Danmark, idet det måtte lægges til grund, at årsagen til, at forholdet først blev opdaget i 2010, ikke kunne tilskrives de danske myndigheder, men den omstændighed, at personen ved indrejse i Syrien i 2010 blev anholdt, fordi han ikke have aftjent sin værnepligt i Syrien.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Personen ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten lagde ligesom byretten til grund, at personen havde afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om dansk indfødsret, samt at dette var et forsætligt svigagtigt forhold, som var bestemmende for, at han efterfølgende blev meddelt dansk indfødsret.

Udgangspunktet var herefter, at han skulle frakendes sin danske indfødsret, medmindre en proportionalitetsvurdering førte til et andet resultat.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af oplysningerne om personens tilknytning til Syrien og Danmark, hans private og arbejdsmæssige forhold, sagens tidsmæssige forløb og forholdets betydelige grovhed, at personen skulle frakendes dansk indfødsret.

Landsretten bemærkede, at det i den forbindelse ikke var fornødent at tage stilling til, om personen fortsat havde syrisk statsborgerskab, og landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0046.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk