Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forsøg på voldtægt ved anvendelse af trusler over SMS 
14-07-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2017 meddelt en tiltalt mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2017.
En mand, som var svensk statsborger, var tiltalt for forsøg på voldtægt og forsøg på andet seksuelt forhold end samleje ved at have fremsat trusler over SMS til en kvinde, som var hans tidligere kæreste, for derved at tvinge hende til at have samleje eller andet kønsligt forhold end samleje med ham, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, og § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. § 21. Truslerne omhandlede vold og var rettet mod manden selv, men fremstod som om, at de var afsendt af en ukendt person. Det fremgik af SMS’erne, at de ville stoppe, såfremt manden og kvinden havde seksuelt samkvem.

Manden var samtidig tiltalt for indgivelse af en falsk anmeldelse, jf. straffelovens § 165, ved overfor tilkaldt politipersonale og efterfølgende under afhøring i strid med sandheden at have anmeldt, at han i bil forinden var blevet påkørt bagfra, og at da han standsede, var blevet skubbet omkuld, bedøvet og frihedsberøvet. Dette forhold havde manden erkendt.

Byretten dømte for forsøg på andet seksuelt forhold end samleje

Byretten fandt, at det efter indholdet af SMS’erne kunne lægges til grund, at modtageren og afsenderen af SMS’erne ikke kunne være i tvivl om, at SMS’erne lovede, at såfremt kvinden var seksuelt sammen med manden, så ville SMS’erne ophøre.

Byretten fandt det dog betænkeligt at lægge til grund som bevist, at kvinden måtte forstå beskederne således, at ikke andet seksuelt forhold end samleje ville være tilstrækkeligt til at få truslerne til at ophøre.

Byretten fandt på denne baggrund manden skyldig i forsøg på andet seksuelt forhold end samleje, jf. straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, og overtrædelse af straffelovens § 165.

Manden blev idømt fængsel i 1 år. De 6 måneder blev gjort betinget. Manden blev tillige udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Landsretten dømte for forsøg på voldtægt

Manden ankede sagen til Østre Landsret med påstand om frifindelse for forholdet vedrørende forsøg på andet seksuelt forhold end samleje og formildelse, navnlig således at der skete frifindelse for påstanden om udvisning. Manden ankede ikke forholdet vedrørende falsk anmeldelse.

Anklagemyndigheden påstod domfældelse for forsøg på voldtægt samt skærpelse.

Landsretten fandt på baggrund af bevisførelsen, at det kunne lægges til grund, at maden gennem flere måneder ved afsendelse af et stort antal SMS’er fra forskellige telefoner og uden at oplyse sin identitet forsøgte at få kvinden til at genoptage forholdet med ham. Manden skrev blandt andet om ”en aftale”, som ud fra sammenhængen måtte forstås som en aftale om, at hvis kvinden ville indlede et seksuelt forhold med manden, så ville den ”ukendte mand” ophøre med at kontakt hende. Tilskyndelsen til et seksuelt forhold blev underbygget med trusler om vold mod manden, som manden konkretiserede ved at fingere et overfald mod sig selv.

Landsretten fandt, at det fingerede overfald udgjorde en trussel om vold som omhandlet i straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1. Landsretten fandt det endvidere bevist, at manden havde haft forsæt til at tiltvinge sig samleje og anden seksuel omgang med kvinden. Landsretten fandt derfor manden skyldig efter anklageskriftet.

Landsretten forhøjede straffen, særligt under hensyn til det psykiske pres, som manden havde udsat kvinden for, til fængsel i 1 år og 3 måneder. Landsretten fandt efter karakteren af forholdet, at der ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten udviste manden af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0108.
Til top Sidst opdateret: 14-07-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk