Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forlængelse af sygedagpengeudbetaling 
08-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2018 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 7. november 2017.
I efteråret 2014 ændrede Ankestyrelsen en afgørelse truffet af en kommune i september 2013 om afslag på forlængelse af sygedagpenge, idet Ankestyrelsen vurderede, at det var nødvendigt af få klarlagt den sygedagpengeberettigedes arbejdsevne på det tidspunkt, hvor kommunen standsede sygedagpengeudbetalingen. Kommunen undlod imidlertid at foretage den af Ankestyrelsen pålagte arbejdsprøvning af sygedagpengemodtageren.

I oktober 2014 traf kommunen en ny afgørelse om ophør af sygedagpenge under henvisning til, at sygedagpengemodtageren ikke opfyldte betingelserne i den dagældende sygedagpengelov for at forlænge udbetalingen af sygedagpengene.

Ankestyrelsen stadfæstede i januar 2016 kommunens afgørelse, og lagde i den forbindelse vægt på, at sygedagpengemodtagerens arbejdsevne var uafklaret på revurderingstidspunktet i efteråret 2014, og at det ikke kunne udelukkes, at ansøger efter genoptræning ville kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet. Ankestyrelsen var således enige med kommunen i, at sagen ikke skulle behandles i et såkaldt rehabiliteringsteam med henblik på en vurdering af sygedagpengemodtagerens berettigelse til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvorfor sygedagpengeudbetalingen ophørte fra tidspunktet for kommunens afgørelse.

Sygedagpengemodtageren indbragte Ankestyrelsens afgørelse for byretten, og gjorde under sagen gældende, at det alene beroede på forhold hos kommunen, at der ikke på revurderingstidspunktet i efteråret 2014 var sket nærmere afklaring af vedkommendes arbejdsevne. Ifølge sygedagpengemodtageren ville vedkommendes sag være egnet til rehabiliteringsteam, såfremt kommunen tidligere i forløbet havde foretaget den af Ankestyrelsen pålagte arbejdsprøvning.

Byretten fandt ikke et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse

For byretten vedrørte sagen navnlig, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om stadfæstelse af kommunens afgørelse om, at sygedagpengemodtageren ikke opfyldte betingelserne for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge.

Byretten frifandt Ankestyrelsen, da kommunen fandtes at have været berettiget til at ikke at forlænge sygedagpengeudbetalingen. Byretten lagde vægt på, at sygedagpengemodtageren var i arbejdsprøvning på tidspunktet for revurdering af sygedagpengeudbetalingen, og at der i øvrigt ikke efter de lægelige oplysninger var et sådant sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens vurdering af, at der ikke kunne ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen under henvisning til en prøvelse i rehabiliteringsteamet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Sygedagpengemodtageren ankede dommen til Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde navnlig vægt på den af Ankestyrelsen anførte begrundelse for afslaget på forlængelsen af sygedagpengeudbetalingen, og at det således ikke på baggrund af de lægelige oplysninger der forelå på afgørelsestidspunktet kunne udelukkes, at sygedagpengemodtageren kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Hverken byretten eller landsretten tog stilling til, at sygedagpengemodtageren ikke forud for revurderingstidspunktet i efteråret 2014 var blevet arbejdsprøvet og helbredsmæssigt afklaret.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0595.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk