Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældelse af et sygedagpengeregreskrav 
30-08-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2016 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. februar 2016
En person kom den 4. februar 2010 til skade ved et fald på et isglat fortov. Som følge af ulykken blev skadelidte sygemeldt, og kommunen udbetalte sygedagpenge.

Ejeren af ejendommen, ud for hvilken ulykken skete, havde tegnet grundejerforsikring hos et forsikringsselskab. Forsikringsselskabet anerkendte erstatningspligten og udbetalte efterfølgende den 2. april 2013 – det vil sige mere end 3 år fra skadestidspunktet – ca. 260.000 kr. i godtgørelse og erstatning til skadelidte, herunder for tabt arbejdsfortjeneste.

Ligeledes den 2. april 2013 opfyldte forsikringsselskabet overfor kommunen den i sygedagpengelovens § 78, stk. 2, 1. pkt. foreskrevne underretningspligt. Efter denne bestemmelse har forsikringsselskaber således en pligt til inden 4 uger at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til den pågældende som følge af en personskade. Manglende overholdelse af 4-ugers-fristen medfører, at forældelsen af regreskravet suspenderes i tidsrummet frem til, at orienteringen af kommunen sker, jf. sygedagpengelovens § 78, stk. 2, 2. pkt.

I underretningen til kommunen anførte forsikringsselskabet, at det var selskabets opfattelse, at kommunens eventuelle regreskrav på udbetalte sygedagpenge var forældet, da der var tale om en privat skadevolder, hvorfor forældelse indtrådte 3 år fra skadetidspunktet, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4.

Kommunen lagde efterfølgende sag an mod forsikringsselskabet med påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende, at kommunens regreskrav ikke var forældet.

Til støtte for påstanden henviste kommunen blandt andet til formålet med sygedagpengelovens § 78, stk. 2, samt til forældelseslovens § 3, stk. 2, hvorefter forældelsesfristen først begynder at løbe fra det (senere) tidspunkt, hvor fordringshaveren (her kommunen) var eller burde være bekendt med fordringen.

Byretten fri fandt forsikringsselskabet

Byretten tog forsikringsselskabets påstand om frifindelse til følge, idet byretten fandt, at forældelsesfristen skulle begynde at løbe fra tidspunktet fra skadens indtræden den 4. februar 2010, og idet forældelsesfristen ikke var blevet suspenderet efter reglen i sygedagpengelovens § 78, stk. 2, 2. pkt.

Landsretten ændrede byrettens dom (UfR 2016.2099/2 Ø)

Landsretten ændrede byrettens dom. Landsretten anførte, at formålet med forsikringsselskabers underretningspligt i sygedagpengelovens § 78, stk. 2, 1. pkt., er at give opholdskommunen mulighed for at gøre regreskrav for udbetalte sygedagpenge efter bestemmelsens stk. 1 gældende i tilfælde, hvor et forsikringsselskab udbetaler erstatning i anledning af en personskade. Landsretten fandt, at bestemmelsen i sygedagpengelovens § 78, stk. 2, i et tilfælde som det foreliggende måtte forstås således, at forældelsen af kommunens regreskrav havde været suspenderet, og landsretten henviste i den forbindelse til princippet i forældelseslovens § 3, stk. 2, og § 21, stk. 5.

U.2016.1787 Ø.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0171

Til top Sidst opdateret: 30-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk