Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om et tilbagesøgningskrav mod TDC A/S for anvendelse af kobbernettet 
16-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2018 meddelt et teleselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret dom den 26. september 2017.

Erhvervsstyrelsen fastsætter årligt maksimalpriser for andre teleoperatørers adgang til og anvendelse af TDC’s kobbernet.

IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) traf den 30. oktober 2009 og den 29. oktober 2010 afgørelser om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser på fastnetområdet i henhold til de relevante bestemmelser i LRAIC-bekendtgørelsen efter LRAIC-metoden for henholdsvis år 2010 og 2011.

Teleselskabet påklagede ikke afgørelserne til Teleklagenævnet, ligesom teleselskabet ikke har rettet et søgsmål ved domstolene mod Erhvervsstyrelsen med henblik på at få prøvet afgørelserne.

IT- og Telestyrelsen traf den 7. december 2011 afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser på fastnetområdet efter LRAIC-metoden for år 2012.

Erhvervsstyrelsen tilbagekaldte ved tillægsafgørelse af 12. december 2012 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 7. december 2011 og ændrede maksimalpriserne for år 2012, da afgørelsen af 7. december 2011 var baseret på fejlagtigt indberettede oplysninger fra TDC A/S.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens brev af 20. december 2012 til TDC A/S, at Erhvervsstyrelsen vurderede, at der ikke var grundlag for at tilbagekalde og ændre IT- og Telestyrelsens afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010, selvom der var konstateret fejl ved TDC’s indberetninger også i forhold til disse afgørelser. Brevet blev bl.a. sendt til det teleselskab, der nu har søgt om appeltilladelse.

Den afgørelse, som brevet af 20. december 2012 indeholdte, er ikke forsøgt indbragt for Teleklagenævnet, ligesom teleselskabet heller ikke har rettet et søgsmål mod Erhvervsstyrelsen for at få prøvet afgørelsen.

Det er ubestridt, at IT- og Telestyrelsens afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010 var baseret på fejlagtigt indberettede oplysninger fra TDC A/S, der betød, at teleselskabet betalte for meget til TDC A/S for samtrafik på fastnetområdet i 2010 og 2011.

På den baggrund anlagde teleselskabet sag mod TDC A/S den 24. februar 2015 med påstand om, at teleselskabet havde krav på at få tilbagebetalt ca. 2,7 mio. kr. TDC A/S nedlagde påstand om frifindelse.

Byretten frifandt TDC A/S

Byretten fandt, at teleselskabet var afskåret fra at kræve det for meget betalte beløb for samtrafik på fastnetområdet i årene 2010 og 2011 tilbagebetalt af TDC A/S efter reglerne om condictio indebiti, da afregningen mellem teleselskabet og TDC A/S havde fundet sted i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010.

Landsretten stadfæstede

Teleselskabet ankede dommen til Østre Landsret, der frifandt TDC A/S. Landsretten indledte med at fastslå, at Erhvervsstyrelsens brev af 20 december 2012 udgjorde en forvaltningsretlig afgørelse. Derudover henviste landsretten til, at IT- og Telestyrelsens afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010 og Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. december 2012 stod ved magt, da teleselskabet ikke havde påklaget afgørelserne til Teleklagenævnet, ligesom teleselskabet ikke havde rettet et søgsmål mod Erhvervsstyrelsen. Endelig henviste landsretten til, at de årlige afgørelser, der træffes om fastsættelse af maksimalpriser, normerer vilkårene for alle på telemarkedet, og på den baggrund fandt landsretten, at teleselskabet i den foreliggende situation ikke kunne rejse krav over for TDC A/S som gjort.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0497.

 

Til top Sidst opdateret: 16-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk