Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatningsansvar i forbindelse med cyklists påkørsel af væltet lysmast 
23-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2018 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en delafgørelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2017.
En cyklist kom i 2014 til skade, da cyklisten en efterårsmorgen påkørte en delvis væltet lysmast, der hældte ind over cykelstien. Efterfølgende anlagde cyklisten erstatningssag mod et forsikringsselskab.

Byretten frifandt forsikringsselskabet

For byretten vedrørte sagen, om forsikringsselskabet i sin egenskab af erstatningsorgan for uheld forvoldt af ukendte motorkøretøjer var erstatningsansvarlig for den skade, som cyklisten havde pådraget sig ved uheldet.

Byretten fandt konkret, at lysmasten måtte være væltet som følge af påkørsel af et ukendt motorkøretøj, og fremhævede i den forbindelse, at cyklistens påkørsel af lysmasten ikke var sket i umiddelbar tilknytning til det ukendte motorkøretøjs påkørsel af samme. Efter en samlet vurdering fandt byretten, at det ukendte motorkøretøj ikke havde forvoldt skaden på cyklisten, og at forsikringsselskabet derfor ikke i medfør af færdselslovens § 101 var objektivt ansvarlig for cyklistens skade. Forsikringsselskabet blev endvidere frifundet for culpaansvar efter reglen i færdselslovens § 102, da det ikke var muligt at fastslå, hvordan lysmasten var blevet påkørt af det ukendte køretøj.

Landsrettens ændrede byrettens dom

Cyklisten ankede byrettens dom til landsretten, som pålagde forsikringsselskabet erstatningsansvar for cyklistens skade.

Ligesom byretten fandt landsretten, at lysmasten måtte være væltet som følge af påkørsel af et ukendt motorkøretøj. Landsretten lagde herefter til grund, at cyklistens påkørsel af lysmasten havde karakter af et færdselsuheld forvoldt af det ukendte motorkøretøj, som havde væltet lysmasten, og at forsikringsselskabet som følge heraf i medfør af færdselslovens § 101 hæftede på objektivt grundlag for den skade, cyklisten blev påført ved uheldet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0009.
Til top Sidst opdateret: 23-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk