Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 
19-08-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 18. august 2016 meddelt to tidligere sigtede og tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. februar 2016.

De pågældende, der var forældre til to børn, var i september 2010 blevet sigtet for socialt bedrageri, idet de havde tilmeldt børnene på en fiktiv adresse i en dansk kommune med henblik på, at børnene skulle have mulighed for at få deres skolegang i Danmark, uagtet børnene faktisk boede hos forældrene i Tyskland. Forældrene blev i byretten fundet skyldige i tiltalen i marts 2012. Efter parternes samstemmende påstande blev de imidlertid frifundet ved landsrettens endelige dom i oktober 2014, efter at Undervisningsministeriet havde udtalt, at børn af EU-grænsearbejdere, der arbejder i Danmark og har bopæl i et andet EU-land, har ret til indskrivning i den danske grundskole og modtage tilskud hertil. 

Forældrene fremsatte herefter krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, der samlet havde varet i godt 4 år.

Byretten tilkendte forældrene hver en godtgørelse på 30.000 kr. 

Byretten fandt, at forældrene burde tilkendes en godtgørelse for ikke økonomisk skade som følge af sagens varighed og dens særlige belastning for familien. Byretten lagde bl.a. i skærpende retning vægt på, at forældrene var blevet sigtet, tiltalt og dømt i byretten på trods af, at de efter EU-reglerne for grænsearbejdere var berettiget til at lade deres børn gå i skole i Danmark. Byretten lagde endvidere vægt på, at der var gået 2½ år fra den fældende byretsdom til frifindelsen i landsretten.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom med påstand om frifindelse. Forældrene nedlagde påstand om yderligere godtgørelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Også landsretten fandt, at forældrene havde krav på en godtgørelse for ikke økonomisk skade efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. retsplejelovens § 1018 h sammenholdt med retsplejelovens § 1018 b og i lyset af Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 6. Efter en samlet vurdering af sagen, herunder sagens varighed og den påvirkning, sagen havde haft på forældrenes liv, blev godtgørelsen fastsat til 30.000 kr. til dem hver.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0060.

Til top Sidst opdateret: 19-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk