Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatning for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid. 
28-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. januar 2011 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2010 i en sag om erstatning for uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid. Udlændingen var ved en tidligere dom blevet idømt 8 års fængsel og udvist med indrejseforbud for bestandig. Da udlændingen havde udstået 2/3 af straffen, tiltrådte Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, statsfængslets indstilling om, at der ikke skulle ske prøveløsladelse, da Udlændingeservice endnu ikke havde taget stilling til en ansøgning om, at udvisningen ikke skulle effektueres, samt en ansøgning om opholdstilladelse (asyl).  Efterfølgende traf Udlændingeservice afgørelse om, at udlændingen ikke ville blive tvangsmæssigt udsendt til sit hjemland. Der blev samtidig meddelt afslag på opholdstilladelse i Danmark, hvilket udlændingen påklagede til Flygtningenævnet. Efterfølgende blev der på ny meddelt afslag på prøveløsladelse. Efter udlændingen frafaldt sin klage til Flygtningenævnet, blev han prøveløsladt ca. 10 måneder efter, at han havde udstået 2/3 af sin straf. Udlændingen fremsatte krav om erstatning i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 106, stk. 1, nr. 1, for uforskyldt at have udstået fængselsstraf i for lang tid. Dette erstatningskrav afslog Kriminalforsorgen, hvis afgørelse blev stadfæstet af byretten og af Østre Landsret under henvisning til, at betingelserne for meddelelse af erstatning i henhold til retsplejelovens § 1018 a, stk. 2, ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0483.
Til top Sidst opdateret: 28-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk