Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en skorstensfejers overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen 
27-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2017 meddelt en skorstensfejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. oktober 2016.

I 2014 observerede Arbejdstilsynet i to tilfælde skorstensfejerens ansatte rense skorstene i 6 henholdsvis knap 8 meters højde på rygningen af et skråt tag, uden at der var truffet foranstaltninger mod nedstyrtningsfare. I begge tilfælde blev skorstensfejeren påbudt at standse det igangværende arbejde. 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt efterfølgende påbuddene og fandt i den forbindelse, at der i begge tilfælde havde været overhængende, betydelig fare ved arbejdet på tagene. 

Anklagemyndigheden rejste herefter en straffesag mod skorstensfejeren som ansvarlig for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. 

Byretten dømte skorstensfejeren for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 

Byretten fandt, at skorstensfejeren ikke havde sørget for, at arbejdet blev planlagt og tilrettelagt, således at det kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og bemærkede, at arbejdet kunne være udført fra den lift, som var til stede i virksomheden. Byretten fandt endvidere, at der ikke var givet den fornødne instruktion til de ansatte. 

Byretten idømte herefter skorstensfejeren en bøde på 50.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. 

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Skorstensfejeren ankede dommen til landsretten, der lagde til grund som ubestridt, at arbejdet kunne have været udført fra den lift, der var til rådighed. Landsretten bemærkede endvidere, at Arbejdsmiljøklagenævnet havde fundet, at der i begge tilfælde var en overhængende, betydelig fare forbundet med de ansattes arbejde på tagene, idet de ansatte ikke var sikret mod nedstyrtningsfare. 

Landsretten stadfæstede herefter, og idet straffen fandtes passende, byrettens dom.  

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr.2016-25-0328

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk