Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en forenings søgsmålskompetence 
29-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2018 meddelt en forening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. september 2017.
Region Syddanmarks databehandler havde forud for sagens anlæg foretaget uhjemlet registrering af patientdata i en database ved brug af datafangst fra privat praktiserende lægers journalsystemer. Databasen var efterfølgende blevet slettet, og Region Syddanmark havde instrueret databehandleren om, at ny registrering i databasen af de pågældende oplysninger ikke måtte finde sted.

En patientforening anlagde i eget navn sag mod Region Syddanmark med påstande om sletning og ikke gen-kopiering af patientdata, der fremgik af alment praktiserende lægers journaler, men som ligeledes fortsat kunne tilgås af Region Syddanmarks databehandler. Foreningen havde subsidiært nedlagt påstand om, at påstandene om sletning mv. blev begrænset til data vedrørende foreningens patient- og lægemedlemmer, mere subsidiært blot foreningens patientmedlemmer.

Det fremgik af foreningens vedtægter, at den blandt andet havde til formål, at beskytte patientoplysninger herunder ved at sikre, at ulovligt indsamlede patientdata forblev blokeret og slettet. Foreningens medlemmer bestod af både patienter og læger.

Byretten afviste sagen

Byretten traf ved deldom afgørelse om, at sagen skulle afvises, da byretten fandt, at foreningen ikke havde søgsmålskompetence, idet foreninger ikke er tillagt en almindelig søgsmålskompetence vedrørende forhold, som ikke direkte berører foreningen selv, og at der ikke forelå sådanne særlige forhold, at foreningen havde søgsmålskompetence. Byretten lagde endvidere vægt på, at sagen vedrørte den blotte tekniske mulighed for at gendanne og supplere de tidligere slettede data, hvilket Region Syddanmark havde afgivet instruks om ikke måtte finde sted, og der var intet grundlag for at antage, og det var ikke gjort gældende, ikke var blevet og fortsat blev efterkommet. Byretten fandt herefter, at foreningen ej heller havde retlig interesse i at få prøvet sagen.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Patientforeningen ankede deldommen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom med henvisning til, at foreningen havde anlagt sagen i eget navn og ikke som mandatar for en eller flere personer, der havde godtgjort at have en retlig interesse i sagen, ligesom foreningen ikke havde gjort gældende, at foreningen eller dennes medlemmer var berørt i højere grad end patienter og læger, der ikke var medlem af foreningen. Foreningen var ej heller i lovgivningen tillagt klageret, partstatus eller søgsmålskompetence, ligesom foreningen ikke på anden måde var tillagt særstatus i forhold til sikringen af patientdata.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0499.
Til top Sidst opdateret: 29-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk