Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ekspropriation efter elektrificeringsloven 
22-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2017 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. juni 2017.
I februar 2012 blev der indgået en politisk aftale om et elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, hvor strækningen Esbjerg og Lunderskov var den første strækning, der skulle elektrificeres.

Banedanmark udarbejdede på denne baggrund et forslag til løsning af opgaven (grundløsningen), hvorefter Vejen Kommune blev anmodet om at komme med bemærkninger hertil, hvilket resulterede i, at Vejen Kommune fremkom med en ny ekspropriationsløsning, der blandt andet indebar anlæg af en ny vej, ligesom broen over jernbanen skulle flyttes under hensyn til den fremtidige trafikafvikling. Ekspropriationskommissionen traf på baggrund heraf beslutning om delvis ekspropriation af selskabets ejendom.

Byretten fandt, at Ekspropriationskommissionens beslutning var ugyldig

Selskabet indbragte sagen for Retten i Esbjerg. Byretten fandt, at den valgte ekspropriationsløsning ikke havde en naturlig forbindelse med elektrificeringen, idet vejen blandt andet skulle skabe forbindelse til et erhvervsområde, der endnu ikke var bygget, hvorfor der ikke var hjemmel til den foretagne ekspropriation i elektrificeringslovens § 13. På den baggrund tilpligtede byretten Banedanmark at anerkende, at Ekspropriationskommissionens beslutning var ugyldig.

Landsrettens ændrede byrettens dom

Banedanmark ankede dommen til Vestre Landsret, der frifandt Banedanmark med henvisning til, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte skønnet over hensigtsmæssigheden af placeringen af broen og forbindelsesvejen, og at ekspropriationen måtte anses for nødvendig for at realisere formålet med at etablere en hensigtsmæssig vejadgang over jernbanestrækningen. Efter ordlyden af elektrificeringslovens § 13, stk. 1, jf. § 1, kunne ekspropriationshjemlen ikke antages at være snævert knyttet til en bestemt arbejdsopgave i et elektrificeringsprojekt. Under hensyn til, at ekspropriation efter elektrificeringslovens § 13, stk. 3, skal ske efter reglerne i ekspropriationsprocesloven, fandt landsretten, at ekspropriation havde kunnet ske med henblik på at bringe broer og vejanlæg op til nutidig standard, når dette efter de konkrete forhold på stedet i forbindelse med elektrificeringen er færdselsmæssigt hensigtsmæssigt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0375.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk