Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om betaling for renovering af to jernbanebroer 
08-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 7. april 2016 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. november 2015.

To jernbanebroer beliggende i den omhandlede kommune blev i 2013 renoveret af et statsligt baneselskab, der som brobestyrer skal foretage den overordnede vedligeholdelse af broer. Broerne blev renoveret som led i det statslige baneselskabs større ”bropakke” om vedligeholdelse og renovering af flere broer. Spørgsmålet var herefter, hvem der skulle afholde udgifterne til renoveringen af de to jernbanebroer.

Byretten fandt, at det statslige baneselskab og kommunen skulle betale halvdelen af udgifterne hver

Byretten fandt, at uanset at broerne lå på en matrikel i kommunen, som tilhørte det statslige baneselskab, måtte kommunen anses som ejer af broerne, da disse blandt andet var opført i kommunens interesse. Byretten fandt endvidere, at det statslige baneselskab som brobestyrer havde det tekniske og forvaltningsmæssige ansvar for broernes funktion og vedligeholdelse, men at kommunen som ejer af broerne som udgangspunkt skulle betale for den udførte vedligeholdelse. Byretten fandt imidlertid, at selvom det statslige baneselskab havde et vidt skøn med hensyn til tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen, at det statslige baneselskab kunne have iværksat vedligeholdelsesforanstaltningerne på et tidligere tidspunkt, således at omkostningerne ved vedligeholdelsen kunne have været begrænset. Byretten fandt det således godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem den manglende vedligeholdelse og skaderne på broerne, og at det statslige baneselskab ved den sene vedligeholdelse havde handlet ansvarspådragende.

Landsrettens flertal fandt, at alene kommunen skulle betale for renoveringen

Landsrettens flertal fandt ligesom byretten, at kommunen som ejer af broerne skulle betale for vedligeholdelsen. Landsrettens flertal fandt imidlertid modsat byretten, at det statslige baneselskab ikke havde handlet ansvarspådragende, da baneselskabet havde et vidt skøn med hensyn til tilrettelæggelsen af den nødvendige vedligeholdelse, og at renoveringen i 2013 som led i den større ”bropakke” var inden for dette skøn. Kommunen skulle derfor bære samtlige omkostninger forbundet med renoveringen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0647.

Til top Sidst opdateret: 08-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk