Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om betaling for el-forbrug ved udskiftning af el-måler 
30-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 18. maj 2016 meddelt en forbruger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. januar 2016.

Forbrugeren blev i 1992 kunde hos et el-selskab og frem til 2001 skete den årlige aflæsning af el-forbruget ved selskabets foranledning. Herefter og frem til 2010, hvor el-selskabet besluttede, at el-måleren skulle udskiftes, blev el-forbruget fastsat ud fra forbrugerens aflæsninger eller skønsmæssigt fastsat.

Ved udskiftningen af el-måleren i foråret 2011 viste el-måleren et forbrug for det seneste halve år på ca. 100.000 kWh, hvorfor el-selskabet sendte en efteropkrævning på lidt over 200.000 kr. Forbrugeren kunne imidlertid ikke anerkende forbruget og gjorde gældende, at han ikke hæftede for det usædvanligt høje forbrug.

Sagen blev af el-selskabet indbragt for domstolene, og der blev under sagen foretaget syn og skøn, hvorunder der ikke kunne konstateres fejl eller mangler ved el-måleren.

Byretten frifandt forbrugeren

Byretten fandt, sådan som sagen var forelagt, at det ikke med fornøden sikkerhed var dokumenteret, at el-måleren ved udskiftningen havde udvist det forbrug, som el-selskabet krævede betalt af forbrugeren. Byretten lagde herved vægt på, at el-selskabet kun havde fremlagt et fotografi af el-måleren, som var taget 29 dage efter nedtagningen på ejendommen.

Landsrettens pålagde forbrugeren at betale efteropkrævningen

Idet el-selskabet for landsretten fremlagde udskrifter fra en PDA anvendt i forbindelse med udskiftningen af el-måleren samt førte den medarbejder, der udskiftede el-måleren som vidne, lagde landsretten til grund, at el-måleren ved nedtagningen havde udvist samme forbrug som ved fotografiet taget 29 dage senere. El-selskabet kunne derfor som udgangspunkt kræve efteropkrævningen betalt af forbrugeren.

Da forbrugeren herefter ikke havde sandsynliggjort, at det faktiske forbrug ikke svarede til det fakturerede forbrug, tog landsretten el-selskabets påstand til følge. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0062.

Til top Sidst opdateret: 30-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk