Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om anke af dom afsagt af Grønlands Landsret som 1. instans efter ikrafttræden af ny grønlandsk retsplejelov 
11-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2011 meddelt 9 ankeindstævnte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 12. maj 2011. Ved kendelsen admitterede landsretten 2 anker af domme afsagt i 2 sager af Grønlands Landsret som 1. instans den 3. februar 2011. Den 1. januar 2010 trådte den nye grønlandske retsplejelov i kraft. Ifølge loven er Grønlands Landsret herefter udelukkende ankeinstans, og Østre Landsret er ikke længere en del af det grønlandske retsvæsen. Loven indeholder ikke overgangsbestemmelser vedrørende appel. De konkrete sager var imidlertid anlagt ved Grønlands Landsret som 1. instans forinden den nye retsplejelovs ikrafttræden. Østre Landsret bemærkede, at der efter den tidligere lov gjaldt et 2 instans princip, og at dette er bevaret ved den nugældende lov, hvorfor det har formodningen imod sig, at lovgiver har haft til hensigt at afskære den almindelige ankeadgang for sager, der er anlagt ved Grønlands Landsret før den nugældende lovs ikrafttræden. Under henvisning hertil og til almindelige retssikkerhedshensyn fandt Østre Landsret det rettest, at anke- og kæreadgangen til Østre Landsret er bevaret i sådanne sager.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0210 og 2011-22-0211

 

Til top Sidst opdateret: 11-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk