Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afskedigelsesbeskyttelse af en arbejdsmiljørepræsentant 
10-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2017 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. august 2016.

En funktionær, som var akademiker og ansat i et privat selskab, blev afskediget, mens hun fungerede som arbejdsmiljørepræsentant.

Funktionæren indbragte sagen for retten, idet det blandt andet blev gjort gældende, at hun som arbejdsmiljørepræsentant nød beskyttelse som tillidsmænd på samme eller tilsvarende faglige område i medfør af arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2.

Arbejdsgiveren gjorde blandt andet gældende, at der inden for det i forhold til funktionærens stilling i selskabet ”tilsvarende faglige område” ikke fandtes en særlig beskyttelse af tillidsmænd.

Byretten fandt, at funktionæren alene var beskyttet efter funktionærloven

Byretten udtalte, at der i forarbejderne til arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, ikke er holdepunkter for, at der gælder en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig afskedigelsesbeskyttelse, idet beskyttelsen knytter sig til, at der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes tillidsmandsbeskyttelse.

Byretten fandt, at funktionæren ikke havde godtgjort, at der fandtes en ”tilsvarende” overenskomst, som skulle finde anvendelse ved vurderingen af hendes beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant, og byretten kom herefter frem til, at funktionæren alene var beskyttet i medfør af funktionærlovens regler om beskyttelse mod usaglig afskedigelse.

Landsretten fandt, at funktionæren nød beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant

Funktionæren ankede byrettens dom til landsretten, der modsat byretten fandt, at funktionæren som arbejdsmiljørepræsentant kun kunne afskediges, hvis afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager. 

Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at der hverken efter ordlyden af arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, eller forarbejderne hertil er grundlag for at fastslå, at der gælder en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig afskedigelsesbeskyttelse. En særlig beskyttelse af en arbejdsmiljørepræsentant mod afskedigelse er således afhængig af, om tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område er omfattet af en sådan beskyttelse.

Landsretten fandt det nærliggende at anvende en af de anviste overenskomster, der gjaldt for nogle andre medarbejdere i virksomheden. Af denne overenskomst fremgik det blandt andet, at afskedigelse skulle være begrundet i tvingende årsager.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0527

 

Til top Sidst opdateret: 10-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk