Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om afbeskikkelse af forsvarer 
03-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 1. juni 2016 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. maj 2016.

En mand, der var sigtet for en række forhold, sad varetægtsfængslet for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved på gaden med pistol at have affyret fem skud mod en person på kort afstand, hvoraf to skud havde ramt den forurettede i låret og foden. Under et møde i arresten mellem den varetægtsfængslede mand og hans beskikkede forsvarer tog manden forsvarerens mobiltelefon uden forsvarerens samtykke. Han brugte telefonen til at lave en opdatering på sin facebookprofil. Mobiltelefonen blev efterfølgende fundet foran vinduet i arrestens besøgsrum. Forsvareren orienterede politiet om hændelsen, og politiet sigtede manden for tyveri, subsidiært brugstyveri, af forsvarerens mobiltelefon. Sigtelsen blev sammenlagt med de øvrige sigtelser mod manden, herunder de alvorlige sigtelser for grov vold og besiddelse af en pistol. Anklagemyndigheden anmodede herefter retten om at afbeskikke forsvareren i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 1. Efter denne bestemmelse må som forsvarer blandt andre ”ingen beskikkes, der selv er forurettet ved forbrydelsen”. Forsvareren protesterede mod forsvarerskifte. Han henviste bl.a. til, at både den sigtede og forsvareren selv ønskede at fortsætte samarbejdet under sagen, samt at det udgjorde en krænkelse af mandens ret til selv at vælge sit forsvar, at anklagemyndigheden havde sammenlagt sagen om mobiltelefonen med sagens øvrige forhold. 

Byretten afbeskikkede forsvareren

Retten lagde til grund, at forsvareren var forurettet i sagen om mobiltelefonen, og at dette forhold i medfør af retsplejelovens § 705, stk. 1, ville skulle behandles sammen med de øvrige sigtelser, som var rejst mod manden. Retten fandt herefter, at der var en interessekonflikt mellem den sigtede og hans forsvarer under straffesagens behandling, hvilket talte imod, at advokaten kunne fortsætte som beskikket forsvarer for den sigtede under sagen. Advokaten blev herefter afbeskikket.

Landsrettens stadfæstede byrettens afgørelse.

Advokaten kærede byrettens kendelse til landsretten, der tiltrådte, at sigtelsen i medfør af retsplejelovens § 705, stk. 1, skulle behandles sammen med de øvrige sigtelser mod manden, og fandt, at der ikke efter forholdets karakter af tyveri eller brugstyveri var grundlag for at udskille forholdet. Landsretten tiltrådte desuden, at advokaten var forurettet i sagen, og at beskikkelsen var tilbagekaldt, da han ikke længere opfyldte betingelserne for at kunne beskikkes, jf. retsplejelovens § 734, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0115.

Til top Sidst opdateret: 03-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk