Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om admittering af for sent indgivet anke, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2. 
19-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2012 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. april 2012 i en straffeankesag. Domfældte var i byretten idømt 2 års fængsel for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 241 ved at have ført en bil i spirituspåvirket tilstand og herved forvoldt en passagers død. Ca. 5 måneder efter ankefristens udløb anmodede domfældte om admittering af en anke til frifindelse med henvisning til, at en medafsoner havde fortalt domfældte, at hun havde hørt fra en af de øvrige passager i den forulykkede bil, at det i virkeligheden var ham, der havde ført bilen. Der blev foranstaltet ny efterforskning i sagen, men den pågældende passager afviste over for politiet at have været fører. Anklagemyndigheden fremsendte herefter en ankemeddelelse til landsretten med principal påstand om afvisning af anken og med en påtegning indeholdende en anmodning om særskilt og forlods behandling af admitteringsspørgsmålet. Domfældtes forsvarer modtog kopi af ankemeddelelsen men ved en fejl ikke af påtegningen. Ved kendelse af 3. april 2012 afviste Østre Landsret domfældtes anke under henvisning til, at de fremkomne oplysninger ikke var af en sådan karakter, at de gav grundlag for at admittere anken i medfør af retsplejelovens § 910, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0217.
Til top Sidst opdateret: 19-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk