Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om EU-advokats varetagelse af hovedforhandlingen i en ankesag for landsretten 
12-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2018 meddelt en EU-advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. november 2017.

EU-advokaten var i Frankrig etableret som Avocat á la Cour d’Appel de Paris men var også dansk advokat, dog uden møderet for landsretten. EU-advokaten repræsenterede under en retssag ved en dansk byret en dansk kvinde i en sag om det økonomiske opgør efter en samlivsophævelse, og havde i den forbindelse hovedforhandlet sagen i byretten. EU-advokatens klient tabte sagen i byretten, og sagen blev herefter anket til Østre Landsret.

EU-advokaten anmodede herefter landsretten om tilladelse til at repræsentere kvinden for landsretten uanset, at han ikke havde møderet for landsretten. EU-advokaten henviste i den forbindelse til, at Rådets direktiv om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser og den bekendtgørelse, der gennemfører direktivet i dansk ret, ikke indeholdt bestemmelser om, at EU-advokater skulle have møderet for landsretten for at kunne repræsentere en klient under hovedforhandlingen af en ankesag.

Landsretten afslog EU-advokatens anmodning

Landsretten afslog EU-advokatens anmodning om at repræsentere kvinden for landsretten med henvisning til, at tjenesteydelsesdirektivet indeholdt en bestemmelse hvorefter EU-advokaters adgang til at repræsentere en klient for retten skulle udøves på de betingelser, som gælder for advokater etableret i værtslandet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0607.

Til top Sidst opdateret: 12-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk