Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres kompetence 
12-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2018 meddelt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. september 2017.
Et ejendomsselskab som havde samme navn som selskabets direktør og eneaktionær havde solgt en fast ejendom til to forbrugere. Kontakten mellem ejendomsselskabet og køberne var etableret via en ejendomsmægler, men forhandlingerne mellem køberne og ejendomsselskabet skete udelukkende via direktøren.

Det var også direktøren, som fremsendte en købsaftale til køberne, og i forbindelse med afslutningen af handlen tilbød ejendomsselskabet at løse en række opgaver, der ofte løses af ejendomsmæglere, herunder at stille en deponeringskonto til rådighed for køberne og at udarbejde refusionsopgørelsen.

I forbindelse med overtagelsen af ejendommen opstod der uenighed mellem køberne og ejendomsselskabet, idet der havde været indbrud i ejendommen, og en række indbogenstande, som efter købernes opfattelse havde været en del af handlen, var blevet stjålet.

Køberne klagede derfor over ejendomsselskabet til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, som fandt, at nævnet var kompetent til at behandle klagen, selvom ejendomsselskabet ikke havde formidlet salg af andres ejendomme, idet nævnet fandt, at ejendomsselskabet ved at tilbyde en række ydelser, som normalt tilbydes af ejendomsmæglere, havde ageret som ejendomsmægler og derfor var omfattet af nævnets kompetence. Ejendomsselskabet blev herefter pålagt en bøde på 250.000 kr., hvilket ejendomsselskabet indbragte for retten.

Byretten frifandt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Byretten tiltrådte Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres vurdering af, at nævnet havde kompetence til at behandle klagen over ejendomsselskabet, idet retten ligesom nævnet lagde afgørende vægt på, at ejendomsselskabet ved sin ageren havde fremtrådt som ejendomsmægler og i øvrigt ikke havde gjort tilstrækkeligt for at gøre køberne opmærksomme på, at ejendomsselskabet solgte sin egen ejendom.

Landsretten ophævede Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres afgørelse

Ejendomsselskabet ankede dommen til landsretten, som gav ejendomsselskabet medhold i, at Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere ikke havde haft kompetence til at behandle klagen over ejendomsselskabet. Landsretten henviste i den forbindelse navnlig til, at det efter forarbejderne til den dagældende lov om omsætning af fast ejendom var en nødvendig betingelse for, at en person eller et selskab var omfattet af nævnets kompetence, at der var tale om formidling af salg af andres ejendomme, hvilket ikke var tilfældet i den foreliggende sag.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0475.

Til top Sidst opdateret: 12-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk