Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt tiltalte skulle betale en ankesags omkostninger 
06-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Høje-steret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2017.

Den tiltalte blev ved en byretsdom idømt en fællesstraf på 8 måneders fængsel for bl.a. en række tyverier. Da kriminaliteten var begået under prøveløsladelse udløste dommen en reststraf på 79 dage. Den tiltalte ankede dommen til Østre Landsret.

Inden ankesagen kunne blive behandlet begik den tiltalte yderligere tyverier, hvorfor han ved en anden byret blev idømt endnu en fællesstraf på 9 måneders fængsel. Da den tidligere byretsdom var anket, blev reststraffen udløst igen. Denne dom blev ikke anket.

Ved behandlingen af ankesagen vedrørende den første byretsdom fandt landsretten, at tiltalte var skyldig i samme omfang som byretten. Da reststraffen på de 79 dage imidlertid var udløst ved den anden og upåankede byretsdom, ændrede landsretten straffen til en tillægsstraf på 6 måneders fængsel.

Landsretten fandt, at tiltalte skulle betale ankesagens omkostninger

Der opstod herefter spørgsmål om, hvorvidt tiltalte skulle betale ankesagens omkostninger. Landsretten bestemte, at den tiltalte skulle betale ankesagens omkostninger, idet landsretten ikke fandt grundlag for at lade statskassen betale omkostningerne ved ankesagen i medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 3. Landsretten lagde herved vægt på, at ændringen af straffen alene skyldtes, at den tiltalte før og efter den første dom havde begået yderligere tyverier, der havde resulteret i endnu en dom, som også havde udløst reststraffen. Tiltaltes anke havde således ikke ført til et for tiltalte gunstigere resultat i retsplejelovens § 1008, stk. 3’s forstand.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0276.

 

Til top Sidst opdateret: 06-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk