Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om, hvorvidt der var grundlag for indtræden i en ankesag mod to konkursboer anlagt forud for konkursdekretets afsigelse. 
22-03-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2019 meddelt en forhenværende advokat tilladel-se til henholdsvis kære og anke til Højesteret af en kendelse og to domme, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 7. december 2018 og den 3. januar 2019.
Den forhenværende advokat havde i anpartsselskabsform drevet advokatvirksomhed, og havde blandt andet gennem en årrække været advokat for en fond. Da der opstod tvist om sammensætningen af fondens bestyrelse traf Civilstyrelsen afgørelse om den nærmere sammensætning af bestyrelsen, herunder blandt andet om, hvorvidt en person kunne anses for at være valgt til bestyrelsen.

Fonden rettede senere et betydeligt tilbagebetalingskrav vedrørende advokathonorar mod såvel den forhenværende advokat som advokatanpartsselskabet, som begge valgte at adcitere Civilstyrelsen med påstand om friholdelse, idet det blev anført, at tilbagebetalingskravet var en konsekvens af Civilstyrelsens påståede fejlagtige afgørelse om sammensætningen af fondens bestyrelse.

Ved byrettens dom fik fonden i det væsentligste medhold i det rejste krav mens Civilstyrelsen blev frifundet for den nedlagte friholdelsespåstand. Både den forhenværende advokat og advokatanpartsselskabet ankede dommen til Østre Landsret.

Under sagens forberedelse for landsretten blev den forhenværende advokat og advokatanpartsselskabet taget under konkursbehandling på grundlag af en begæring fra fonden med tilbagebetalingskravet som konkurskrav.

Kurator meddelte herefter landsretten, at konkursboerne ikke havde til hensigt at udøve partsbeføjelser i de verserende ankesager mens fonden overfor landsretten tilkendegav, at der alene ønskedes dom over konkursboerne og ikke den forhenværende advokat personligt.

Landsretten gav den forhenværende advokat mulighed for delvist at videreføre sagen

Den forhenværende advokat anmodede herefter om, at landsretten tillod, at han indtrådte i ankesagen, således at ankesagen kunne føres til ende. Landsretten fandt imidlertid ved kendelse af 7. december 2018, at den forhenværende advokat ikke havde retlig interesse i den del af ankesagen, som vedrørte fonden, hvorfor han ikke på ulovbestemt grundlag kunne tillades at indtræde i sagen. Landsretten afsagde derfor også den 7. december 2018 dom over konkursboerne i overensstemmelse med fondens påstand i denne del af ankesagen.

Da den forhenværende advokat ikke var kreditor i konkursboet efter advokatanpartsselskabet, fandt landsretten, at der hverken efter konkursloven eller på ulovbestemt grundlag er mulighed for at lade den forhenværende advokat indtræde i den del af sagen, der vedrørte advokatanpartsselskabets friholdelsespåstand over for Civilstyrelsen. Landsretten afviste derfor denne del af ankesagen samtidig med, at landsretten afgjorde ankesagen mellem fonden og konkursboerne.

Endelig fandt landsretten, at den forhenværende advokat i medfør af konkurslovens § 138 kunne videreføre den del af ankesagen, som vedrørte det personlige konkursbos friholdelsespåstand overfor Civilstyrelsen. Da den forhenværende advokat imidlertid ikke indleverede ekstrakt afviste landsretten derfor den 3. januar 2019 også denne del af ankesagen.

Appeltilladelserne omfatter landsrettens indledende kendelse af 7. december 2018 om, at den forhenværende advokat ikke kunne indtræde i ankesagen samt landsrettens dom af samme dato og landsrettens efterfølgende dom af 3. januar 2019.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0636, j. nr.  2019-22-0001 og j. nr. 2019-22-0019.
Til top Sidst opdateret: 22-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk