Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag hvor landsretten afviste et kæremål om afgiftspligt 
23-05-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 16. maj 2019 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. januar 2019.
Et fransk selskab anlagde sag mod et dansk selskab og betalte i den forbindelse 1.000 kr. i rets- og berammelsesafgift.

I forbindelse med et forberedende retsmøde den 26. september 2018 traf byretsdommeren ved retsbog blandt andet beslutning om, at det franske selskab skulle betale yderligere 29.150 kr. i retsafgift samt yderligere 30.150 kr. i berammelsesafgift. Det franske selskab indgav ansøgning til Procesbevillingsnævnet om kære til landsretten.

Selskabet anmodede efterfølgende byretten om at overveje fastsættelsen af retsafgiften. Ved kendelse af 27. november 2018 stadfæstede byretten den tidligere afgiftsberegning. Der blev ikke søgt om kæretilladelse til kære af denne kendelse.

Det franske selskab kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse byrettens beslutning af 26. september 2018 til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten afviste kæremålet med henvisning til, at der ikke var hjemmel i retsafgiftsloven til at påkære byrettens beslutning. Landsretten henviste til, at retsafgiftslovens § 64 ”formentlig” udtømmende angiver, i hvilke tilfælde klage eller kære vedrørende beregning af retsafgiften kan ske. Landsretten henviste videre til, at indsigelse mod beregning af en afgift sker ved klage til afgiftsberegnende myndighed, der, hvis afgiftsberegningen ikke ændres i overensstemmelse med klagen, træffer afgørelse herom ved kendelse. Denne kendelse kan efter § 64, stk. 6, påkæres i den borgerlige retsplejes former. På denne baggrund fandt landsretten, at der ikke var hjemmel til at påkære byrettens beslutning om rets- og berammelsesafgift.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0068.
Til top Sidst opdateret: 23-05-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk