Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om vindmølleerstatning 
08-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2017 meddelt i alt 11 borgere tilladelse til anke til Højesteret af otte domme, der alle er afsagt af Vestre Landsret den 29. marts 2017.

De 11 borgere er ejere eller medejere af i alt 8 ejendomme, og sagerne drejer sig om, hvorvidt borgerne har krav på yderligere ejendomsværditabserstatning end fastsat af Taksationsmyndigheden i anledning af den opstilling af vindmøller, som en vindmølleopstiller har foretaget nær borgeres ejendomme.

Taksationsmyndigheden havde på baggrund af visualiseringer, beregninger og besigtigelser af ejendommene forud for opstillingen af vindmøllerne truffet afgørelser om værditabene på de enkelte ejendomme.

Borgerne anlagde efterfølgende sager mod vindmølleopstilleren med påstande om betaling af yderligere ejendomsværditabserstatning.

Under sagernes behandling for byretten blev der afholdt syn og skøn. Skønsmanden vurderede på baggrund af flere besigtigelser af de enkelte ejendomme, foretaget efter at vindmøllerne var opstillet, at generne fra vindmøllerne havde medført et værditab på ejendommene, der i alle tilfældene var højere end det værditab, som Taksationsmyndigheden havde fastsat.

Byretten gav borgerne helt eller delvist medhold

Byretten fandt – særligt på baggrund af skønsmandens vurderinger – at der på ejendommene enten var sådanne visuelle gener eller støjmæssige generne fra møllerne, at borgerne havde krav på yderligere erstatning i henhold til § 6 i lov om fremme af vedvarende energi. I de fleste af sagerne fastsatte byretten dog værditabet skønsmæssigt lavere end skønsmandens vurdering, idet byretten fandt, at det alene var bevist, at der var et større værditab på grund af enten de visuelle gener eller støjgenerne, og skønsmanden havde fastsat værditabet efter en samlet vurdering af særligt de visuelle gener og støjgenerne uden nærmere at redegøre for vægtningen af værditabet i forhold til generne.

Landsretten frifandt vindmølleopstilleren i alle sagerne

Vindmølleopstilleren ankede byrettens domme til landsretten, der i alle 8 sager bemærkede, at der ved loven om fremme af vedvarende energi ikke er forudsat særlige begrænsninger i domstolsprøvelsen af Taksationsmyndighedens afgørelser om værditabet, men at det er borgeren som har bevisbyrden for, at der ikke ved Taksationsmyndighedens afgørelse er tilkendt borgeren erstatning for det fulde værditab.

Endvidere fandt landsretten i alle sagerne, at Taksationsmyndighedens afgørelser i sagerne var udførligt begrundede og indeholdt konkrete, individuelle og detaljerede redegørelser vedrørende forholdene på de enkelte ejendomme og vindmøllernes påvirkning af de enkelte ejendomme.

Endelig fandt landsretten, at der ikke efter bevisførelsen for landsretten var grundlag for at fastslå, at det grundlag, som Taksationsmyndigheden havde truffet sine afgørelser på, ikke havde været tilstrækkeligt retvisende eller mangelfuldt, ligesom der ikke var grundlag for at fastslå, at Taksationsmyndigheden ikke havde inddraget samtlige relevante oplysninger ved afgørelserne. Herefter, og idet skønsmandens værdiansættelser af ejendommene ikke var nærmere underbygget, fandt landsretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Taksationsmyndighedens skøn over værditabene på ejendommene.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0213 – 2017-22-0220

Tidligere anketilladelse i sag om vindmølleerstatning

Procesbevillingsnævnet har tidligere den 9. september 2016 meddelt anketilladelse til Højesteret i en sag, der drejer sig om ejendomsværditabserstatning i henhold til § 6 i lov om fremme af vedvarende energi i anledning af opstilling af vindmøller. Højesteret har endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0453.

 

Til top Sidst opdateret: 08-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk