Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om konkurskarantæne 
08-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2017 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2017.

Det konkursramte selskab havde siden dets stiftelse i februar 2013 blandt andet beskæftiget sig med at designe, producere, installere, og efterfølgende drive drikkevandsanlæg samt spildevandsanlæg. Det fremgik af den uafhængige revisors erklæring i selskabets årsrapport for 2013, at der efter revisors opfattelse var usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, og at der var ydet lån til selskabets kapitalejer i strid med lovgivningens bestemmelser herom, hvorved ledelsen kunne ifalde ansvar. I selskabets årsrapport for 2014 bemærkede revisor igen, at der var væsentligt usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, ligesom revisor bemærkede, at selskabet havde et tilgodehavende hos et medlem af ledelsen, og at selskabet ikke havde indberettet momsbeløb og A-skat m.v. til SKAT.

Selskabet blev taget under konkursbehandling i september 2015 efter en begæring fra SKAT. Kurator fandt, at den udviste forretningsførelse fra to af selskabets tidligere ledelsesmedlemmer havde været groft uforsvarlig, og indstillede derfor, at der blev indledt konkurskarantænesager mod de to tidligere ledelsesmedlemmer, hvilket skifteretten tiltrådte.

Skifteretten frifandt de to tidligere ledelsesmedlemmer

Skifteretten fandt, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at de manglende betalinger til SKAT skyldtes likviditetsmæssige årsager og ikke manglende betalingsvilje, og at selskabet havde været i dialog med SKAT herom i forbindelse med inddrivelsen af kravet. Skifteretten fandt endvidere, at den fortsatte drift havde indebåret en risiko, men at det ikke kunne lægges til grund, at driften i selskabet var fortsat længere end det kunne anses forsvarligt ud fra de givne forhold. Efter en samlet rimelighedsvurdering fandt skifteretten herefter ikke, at de to tidligere ledelsesmedlemmer skulle pålægges konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 157, stk. 1 og 2.

Landsretten stadfæstede med dissens skifterettens kendelse

Landsretten stadfæstede med dissens skifterettens kendelse.

To dommere fandt, at et af ledelsesmedlemmerne ikke ud over beløbene på mellemregningskontoen havde fået udbetalt egentlig løn, og at de efter bevisførelsen ligesom skifteretten kunne lægge til grund, at de manglende betalinger til SKAT skyldtes likviditetsmæssige problemer og ikke manglende betalingsvilje. De tiltrådte endvidere af de af skifteretten anførte grunde, at den fortsatte drift af selskabet havde indebåret en risiko, men at det ikke kunne lægges til grund, at driften i selskabet var fortsat længere, end det kunne anses forsvarligt ud fra de givne forhold. Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen fandt de to dommere ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse forholdet for så groft, at de to tidligere ledelsesmedlemmer fremover ville være uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens § 157.

En dissentierende dommer fandt efter en samlet vurdering af de to tidligere ledelsesmedlemmers forhold i forbindelse med driften af selskabet, herunder det ydede aktionærlån, sammenblandingen af det ene ledelsesmedlem og selskabets økonomi, som der uanset revisors påtale ikke var blevet rettet op på, og den manglende afregning af A-skat, moms mv., at de to tidligere ledelsesmedlemmer på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse var uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, og at det efter deres handlemåde og omstændighederne i øvrigt var rimeligt at pålægge dem konkurskarantæne, jf. konkurslovens § 157, stk. 1 og 2. Dommeren fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet efter konkurslovens § 158, stk. 1, hvorefter konkurskarantæne pålægges for 3 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0407 og j.nr. 2017-22-0408.

Til top Sidst opdateret: 08-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk