Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om kæretilladelse efter retsplejelovens § 389 a 
15-09-2014 

 
Retsplejelovens § 389 a, der trådte i kraft den 1. juli 2014 med virkning for byretsafgørelser truffet denne dato eller senere, indebærer, at kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Kæretilladelse kan efter bestemmelsen gives, hvis afgørelsen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller af afgørende betydning for parten, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af landsretten som 2. instans.

Procesbevillingsnævnet har indtil nu modtaget i alt 35 ansøgninger om kæretilladelse efter bestemmelsen. I dette tal indgår ikke et mindre antal sager, der er afsluttet med henvisning til, at ansøgeren tillige har iværksat direkte kære, hvorfor sagerne på det foreliggende grundlag er afsluttet uden yderligere, og hvor ansøgeren er blevet henvist til at vende tilbage til Procesbevillingsnævnet, hvis landsretten afviser at behandle kæremålet, og ansøgningen fortsat ønskes behandlet.

13 af de 35 sager er på nuværende tidspunkt afgjort. Heraf er 5 ansøgninger afvist som indgivet efter udløbet af den absolutte ansøgningsfrist på 2 uger i retsplejelovens § 389 a, stk. 2. I de sager, der er blevet realitetsbehandlet, er der meddelt afslag på kæretilladelse i 6 sager og kæretilladelse i 2 sager, der angik henholdsvis edition i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, og et krav om, at en skønsmand ikke måtte drive virksomhed inden for en radius af 20 km fra de i sagen omhandlede ejendomme.
Til top Sidst opdateret: 15-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk