Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Særskilt opkrævning af udgifter til renovation i et boliglejemål 
20-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2017 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. november 2016.

Udlejer og lejer indgik i 2011 en lejekontrakt om leje af et rækkehus, der indeholdt et vilkår om, at udlejer kan opkræve særskilt betaling for renovation ved siden af lejebetalingen. 

Retssagen angik spørgsmålet om gyldigheden af det nævnte vilkår, herunder om udlejer skulle tilpligtes at tilbagebetale de hidtil opkrævede udgifter for renovation.  

Der var mellem parterne enighed om, at lejemålet er omfattet af den dagældende bestemmelse i boligreguleringslovens § 15 a, stk. 1, hvorefter boligreguleringslovens præceptive regler om lejefastsættelse ikke finder anvendelse på lejemålet. 

Boligretten fandt, at vilkår var ugyldigt. 

Boligretten fandt bl.a. med henvisning til Højesterets dom af 30. juni 2009 (trykt i U 2009.2497 H), at udlejer ikke uden særskilt lovhjemmel kan kræve særskilt refusion for renovationsudgifter ved siden af lejen.

Boligretten pålagde herefter udlejer at tilbagebetale de beløb til renovation, der var opkrævet 3 år forud for sagsanlægget, og som således ikke var forældede.

Landsretten stadfæstede boligrettens dom

Udlejer indbragte dommen for Østre Landsret, der stadfæstede boligrettens dom.

Landsretten lagde vægt på, at udlejer efter lejelovgivningen og praksis ikke uden lovhjemmel kan kræve særskilt betaling til dækning af driftsudgifter ved siden af lejebetalingen, og at det ikke fremgår af tilstrækkelig tydelighed af boligreguleringslovens § 15 a, stk. 1, eller bestemmelsens forarbejder, at dette skulle være fraveget for så vidt angår lejemål, hvor der gælder fri leje fastsættelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0631. 

 

Til top Sidst opdateret: 20-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk