Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rettigheder over flymotorer monteret på luftfartøjer tilhørende to konkursramte flyselskaber 
19-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2015 meddelt 4 ejere af flymotorer og to konkursboer efter fallerede flyselskaber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 19. juni 2015.
På tidspunktet for de to flyselskabers konkurs havde de leaset i alt ni flymotorer, som var anbragt på flyselskabernes luftfartøjer som erstatning for luftfartøjernes oprindelige flymotorer, da disse skulle repareres.

Efter konkursen anmeldte motorejerne separatistkrav over flymotorerne støttet på indholdet af leasingaftalerne. Kuratorerne afviste imidlertid separatistkravene med henvisning til, at motorejernes rettigheder i henhold til leasingaftalerne var fortrængt af konkursboets og panthavernes rettigheder over luftfartøjerne, idet disse rettigheder efter kuratorernes opfattelse tillige omfattede tilbehør, som varigt var monteret i et luftfartøj, og idet de leasede flymotorer ikke var midlertidigt monteret på luftfartøjerne, jf. flyregistreringslovens § 22.

Motorejerne indbragte kurators afvisning af separatistkravene for skifteretten.

Skifteretten gav konkursboerne medhold vedrørende to flymotorer

Med udgangspunkt i forarbejderne til flyregistreringsloven fandt skifteretten, at der måtte sondres mellem, om en flymotor var varigt eller midlertidigt anbragt på et luftfartøj. Såfremt flymotoren måtte anses for varigt anbragt på flyet, blev flymotoren grebet af rettigheder over luftfartøjet. Idet en sædvanlig servicegennemgang af en flymotor, som sagen var oplyst, havde en varighed på op til ca. 3 måneder, fastslog skifteretten, at to flymotorer, som havde været monteret på to luftfartøjer i mere end tre måneder, var omfattet af konkursboets rettigheder over luftfartøjerne.

Landsretten gav konkursboerne medhold vedrørende syv flymotorer

Både konkursboerne og motorejerne ankede skifterettens dom til landsretten, der fastslog, at panteretten ifølge flyregistreringslovens § 22, stk. 1, omfatter det i et luftfartøj anbragte tilbehør, herunder motorer, der midlertidigt er adskilt fra luftfartøjet. Efter ordlyden af bestemmelsen sammenholdt med forarbejderne, må bestemmelsen forstås således, at i de tilfælde, hvor en motor, der er anbragt i et luftfartøj, midlertidigt er adskilt fra luftfartøjet, bevarer panthaver sin panterettighed over den pågældende motor, og kun i disse tilfælde får panthaver ikke (tillige) pant i den motor, der midlertidigt anbringes i det pågældende luftfartøj til erstatning for den motor, der midlertidigt er adskilt fra luftfartøjet. I de tilfælde, hvor en i luftfartøjet anbragt motor ikke blot midlertidigt er adskilt fra flyet, omfatter panterettens således den motor, der er anbragt i flyet som erstatning for den motor, der ikke blot midlertidigt er adskilt fra luftfartøjet.

Efter en vurdering af de enkelte motorer i sagen fandt landsretten herefter, at syv flymotorer var omfattet af konkursboernes rettigheder over luftfartøjerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0401 til og med 2015-22-0408.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk