Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rette afgørelsesform og rette appelform ved indbringelse af delafgørelse for landsretten 
20-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2016 meddelt en tidligere bestyrelsesformand og en tidligere direktør for et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2016.

En række aktionærer i selskabet havde anlagt sag mod den tidligere bestyrelsesformand og den tidligere direktør med påstand om betaling af erstatning. Bestyrelsesformanden og direktøren nedlagde i svarskriftet bl.a. påstand om frifindelse på grund af manglende søgsmålskompetence og afvisning på grund af manglende retsevne for så vidt angår nogle af aktionærerne. 

Byretten afsagde deldom i sagen

Byretten udskilte bl.a. spørgsmålet om søgsmålskompetence og manglende retsevne til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, og afsagde en deldom om spørgsmålene. Ved deldommen blev bestyrelsesformanden og direktøren frifundet for nogle af kravene, ligesom nogle af kravene blev afvist. Endvidere blev bestyrelsesformandens og direktørens indsigelser for så vidt angår nogle af kravene forkastet, således at kravene blev taget under realitetsbehandling. 

Landsrettens afviste ankesagen

Deldommen blev af bestyrelsesformanden og direktøren indbragt for Vestre Landsret ved anke for så vidt angår de krav, der blev taget under realitetsbehandling ved byrettens deldom. 

Landsretten afviste ankesagen med henvisning til, at Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4, ikke forelå. Landsretten fandt, at byrettens afgørelse var en delafgørelse, der ikke afsluttede sagen for så vidt angår de aktionærer, som der var anket i forhold til, og at afgørelsen således var omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, sidste punktum. Landsretten bemærkede endvidere, at byrettens afgørelse i givet fald skulle indbringes ved kære.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0195.

Til top Sidst opdateret: 20-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk