Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retlig interesse og præjudiciel forelæggelse i sag om vandplanernes gyldighed 
28-03-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2019 meddelt en landbrugsorganisation som mandatar for medlemmerne tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. september 2018.
En landbrugsorganisation havde som mandatar for sine medlemmer anlagt to retssager mod miljømyndighederne vedrørende gyldigheden af de vandplaner som var udarbejdet med henblik på gennemførelse af EU's vandrammedirektiv. Den første sag vedrører de vandplaner, der var gældende fra 2009 til 2015, mens den anden sag vedrørte de vandområdeplaner som er gældende fra 2015 til 2021. Sagerne blev efter henvisning behandlet af Vestre Landsret som 1. instans.

Miljømyndighederne nedlagde påstand om hel eller delvis afvisning af en række af de nedlagte påstande, idet der efter myndighedernes opfattelse ikke forelå retlig interesse. Overfor de øvrige påstande påstod miljømyndighederne frifindelse. Landbrugsorganisationen anmodede endvidere om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Landsretten afviste præjudiciel forelæggelse og afviste delvist landbrugsorganisationens påstande

Ved en særskilt kendelse afsagt under forberedelsen behandlede landsretten anmodningen om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen samt miljømyndighedernes afvisningspåstande.

Landsretten fandt først, at der ikke var behov for at stille præjudicielle spørgsmål.

Landsretten tog herefter størsteparten af miljømyndighedernes afvisningspåstande til følge, idet de landsretten lagde afgørende vægt på, at vandplanerne og vandområdeplanerne ikke havde en konkret og væsentlig betydning for landbrugsorganisationens medlemmer.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0487 og 2018-22-0488.
Til top Sidst opdateret: 28-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk