Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retlig interesse i domsafsigelse, når Ankestyrelsen har genoptaget sagen 
18-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. april 2019.
Skadelidte var under udførelse af sit arbejde udsat for en ulykke, som efterfølgende blev anerkendt som en arbejdsskade. Det blev ligeledes anerkendt, at skadelidte som følge af arbejdsskaden havde pådraget sig varige gener i form af skulder- og lænderyggener, men det blev samtidig afvist, at skadelidtes psykiske gener skyldtes arbejdsskaden.

Arbejdsskadestyrelsen traf efterfølgende afgørelse om, at skadelidte havde ret til midlertidig erstatning for erhvervsevnetab på 45 procent. Afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen den 24. april 2015.

Skadelidte lagde herefter sag an mod Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at skadelidte var berettiget til erstatning for erhvervsevnetab svarende til 80 procent fra 10. september 2013.

Under retssagen blev der indhentet en erklæring fra Retslægerådet, der blandt andet udtalte, at arbejdsulykken kunne have været medvirkende årsag til skadelidtes psykiske gener. Efter fremkomsten af Retslægerådets erklæring genoptog Ankestyrelsen den 29. maj 2017 sagen og ophævede afgørelsen af 24. april 2015. Ved samme afgørelse fandt Ankestyrelsen, at skadelidte havde ret til løbende erstatning for aktuelt tab af erhvervsevne på 80 procent fra den 10. september 2013.

Parterne var herefter enige om, at Ankestyrelsens afgørelse af 29. maj 2017 indebar, at styrelsen havde givet skadelidte fuldt medhold i påstanden i stævningen. Skadelidte opfordrede Ankestyrelsen til at tage bekræftende til genmæle, hvorimod Ankestyrelsen opfordrede skadelidte til at hæve retssagen.

Byretten afsagde dom, hvor skadelidtes påstand blev taget til følge

Byretten anførte, at Ankestyrelsens afgørelse af 29. maj 2017 svarede til den påstand, som fagforeningen som mandatar for skadelidte siden stævningens indgivelse havde nedlagt under sagen, og da Ankestyrelsen havde truffet en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetabserstatning, fandt byretten, at skadelidte havde en aktuel, konkret retlig interesse i at få dom i overensstemmelse med sin påstand, idet en dom kunne være af betydning for skadelidtes retsstilling også henset til, at der var mulighed for administrativ genbehandling, og at skadelidtes sag stadig var under administrativ behandling.

Byretten tog herefter skadelidtes påstand til følge.

Landsretten afviste sagen

Efter at Ankestyrelsen havde truffet afgørelsen af 29. maj 2017, fandt landsretten, at domstolenes stillingtagen til skadelidtes påstand ikke havde betydning for hans arbejdsskadesag. Der var således ikke længere nogen retsuvished om dette spørgsmål, der kunne begrunde en aktuel retlig interesse i domstolsbehandling.

Videre anførte landsretten, at det af skadelidte fremførte til dels vedrørte hypotetiske spørgsmål om, hvilke afgørelser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i fremtiden måtte træffe. Sådanne spørgsmål ville eventuelt kunne indbringes for domstolene, men det ændrede efter landsrettens opfattelse ikke ved, at skadelidte savnede den nødvendige retlige interesse i at få prøvet sin påstand vedrørende det erhvervsevnetab, som Ankestyrelsen havde afgjort den 29. maj 2017 svarende til hans påstand for domstolene.

Landsretten afviste herefter sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0207.
Til top Sidst opdateret: 18-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk