Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Renter af udlæg i forbindelse med opgørelsen af hæftelserne ved tvangsauktion over andelsbolig. 
14-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. december 2011 meddelt en i forhold til et udlæg efterstående rettighedsindehaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2011 i en sag om tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening. Fogedretten afsagde den 16. maj 2011 kendelse om, at et udlæg på 4. prioriteten i forbindelse med tvangsauktionen skulle opgøres til det beløb, som det var tinglyst for, uden tillæg af renter med den begrundelse, at der ikke i reglerne om pant i andelsboliger fandtes en bestemmelse svarende til tinglysningslovens § 40, stk. 4, der alene gælder fast ejendom, ligesom der ikke i øvrigt er hjemmel til at forhøje udlægshavers tinglyste krav på bekostning af de efterstillede panthavere. Udlægshavers rentekrav, der gik ud over det tinglyste beløb, blev således efterstillet og kunne gøres gældende på sidste prioritetsplads, som der imidlertid ikke var dækning til ved auktionsbudet. Landsretten henviste til forarbejderne til reglerne om pantsætning af andele i andelsboligforeninger, hvorefter de almindelige ulovbestemte regler, som gælder for pant i fordringer og løsøre, også finder anvendelse på pantsætning af andelsboligandele. Efter disse regler opgøres en panterettighed på dennes prioritetsplads med tillæg af uforældede renter. Landsretten fandt, at samme regel måtte antages at gælde for udlægshavere, og ophævede derfor fogedrettens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i fogedretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0447.
Til top Sidst opdateret: 14-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk