Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Registreringspligt ved 3 kørsler af i alt 500 km 
23-06-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juni 2014 meddelt en bilejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. november 2013 i en sag om registreringspligt for en bil af mærket Ferrari Enzo.

Den i sagen omhandlede bil var ikke erhvervet med henblik på almindelig vejkørsel og kunne ikke i sin aktuelle tilstand indregistreres i Danmark. Det var imidlertid ubestridt, at bilen havde kørt i alt ca. 500 km på færdselslovens område ved tre forskellige kørsler, hvor den havde været påsat prøveskilte. SKAT havde på denne baggrund opkrævet 6,4 mio. kr. i registreringsafgift.

Landsretten fandt efter bevisførelsen, at det ikke kunne tillægges betydning for registreringspligtens indtræden, at bilen havde været påsat prøveskilte. Landsrettens fandt videre, at de tre kørsler efter deres karakter, herunder deres længde og det forhold, at de ikke var nødvendige af hensyn til reparation, salg eller lignende, ikke kunne anses for bagatelagtige, og at registreringspligten dermed var indtrådt. Landsretten fandt endvidere, at bilejerens indsigelser vedrørende forholdsmæssighed ikke kunne føre til et andet resultat, og at SKAT således havde været berettiget ti at opkræve registreringsafgift.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0258.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk