Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ransagning af mobiltelefon ved brug af sigtedes fingeraftryk 
26-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2018 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. april 2018
Sigtede blev anholdt og sigtet for narkotikakriminalitet. I forbindelse med visitationen af sigtede blev han fundet i besiddelse af en mobiltelefon, som politiet ønskede at ransage. Politiet forespurgte sigtede, om han ville bistå med adgang til mobiltelefonen enten ved at oplyse pinkode eller oplåse denne med fingeraftryk, hvilket sigtede ikke ønskede.

Politiet skønnede herefter, at ransagningen skulle ske på øjemedet, hvorefter man gennemtvang en oplåsning af mobiltelefonen ved brug af sigtedes fingeraftryk.

Sigtede anmodede om, at ransagningen blev indbragt for retten.

Byretten godkendte ransagningen og henviste blandt andet til, at ransagningen var af væsentlig betydning for efterforskningen, og at data på smartphones var indstillet således, at mobiltelefonen skulle åbnes med rette pinkode, hvis ikke den inden for et kortere tidsrum blev aktiveret med fingeraftryk, og at det ikke på forhånd var muligt for politiet at fastslå, om data ellers kunne udlæses, hvorfor ransagningens øjemed ville forspildes, såfremt retskendelse skulle afventes. Byretten fandt endvidere, at magtanvendelsen ved at presse sigtedes finger mod mobiltelefonen måtte sidestilles med en legemsbesigtigelse, og at betingelserne herfor tillige var opfyldt.

Sigtede kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten anførte, at der ved vurderingen af, om undersøgelsens øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes, tillige burde lægges vægt på oplysningerne om, at der ved forsøg på at udlæse data uden rette pinkode er risiko for, at data går tabt og ikke kan genskabes. Herefter og under henvisning til de af byretten anførte grunde, stadfæstede landsretten byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0142. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 14. maj 2018 har meddelt kæretilladelse til henholdsvis anklagemyndigheden og sigtede i en lignende sag. Sagen blev behandlet under j.nr. 2018-25-0077 og 2018-25-0078.
Til top Sidst opdateret: 26-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk