Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rækkevidden af forbuddet mod brugsrettigheder over fast ejendom med en varighed på mere end 30 år. 
01-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2015 meddelt en grundejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2015.
På en ejendom, der indeholdt et strandareal, var der i 1996 tinglyst en servitut om, at ejeren af en anden ejendom skulle have brugsret over strandarealet. Af servitutten fremgik, at ejeren af den tjenende ejendom gav ejeren af den herskende ejendom brugsret ”i 30 år med ret til fornyelse og transport”. Grundejeren erhvervede senere den tjenende ejendom. Grundejeren rettede herefter henvendelse til ejeren af den herskende ejendom, idet den tinglyste servitut efter hans opfattelse var ugyldig, hvilket ejeren af den herskende ejendom afviste.

Grundejeren indbragte herefter sagen for byretten med påstand om, at ejeren af den herskende ejendom skulle anerkende, at servitutten ikke var eksklusiv, og at fornyelse af servitutten krævede grundejerens samtykke.

Byretten og landsretten gav ikke grundejeren medhold

Under henvisning til ejeren af den herskende ejendoms forklaring og servituttens ordlyd lagde byretten til grund, at hensigten med servitutten var at tillægge ejeren af den herskende ejendom brugsretten over strandarealet længst muligt.

Byretten fandt, at servitutten for at ligge inden for rammerne af udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, måtte forstås således, at brugsretten gjaldt tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse med et varsel på 30 år.

Grundejeren ankede dommen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom med henvisning til de i dommen anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0418.
Til top Sidst opdateret: 01-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk