Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rækkevidden af en proceserklæring i personskadesag 
07-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2018 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. september 2018.
Skadelidte var i juni 2012 involveret i et færdselsuheld, hvor han i sin bil blev påkørt bagfra af en skadevolder, hvis bil var ansvarsforsikret hos et forsikringsselskab.

Under retssagens forberedelse bestred forsikringsselskabet både årsagssammenhængen og erstatningsopgørelsen. Op til hovedforhandlingen udarbejdede skadelidte en revideret erstatningsopgørelse. Dette førte til, at forsikringsselskabet under hovedforhandlingen oplyste, at skadelidtes krav, sådan som dette nu var opgjort, ikke længere blev bestridt, hvilket blev ført til retsbogen.

Byretten fandt det ikke bevist, at der var årsagssammenhæng mellem færdselsuheldet og skadelidtes gener. Forsikringsselskabet blev allerede af den grund frifundet, og byretten tog ikke stilling til selve erstatningsopgørelsen.

Landsretten tillod forsikringsselskabet at fremsætte ny påstand og anbringender

Skadelidte ankede sagen til landsretten. I sit ankesvarskrift nedlagde forsikringsselskabet en ny subsidiær påstand om betaling af et efter landsrettens skøn fastsat mindre beløb, og til støtte herfor blev skadelidtes erstatningsopgørelse bestridt.

Landsretten anførte, at der ikke var grundlag for at anse den proceserklæring, som forsikringsselskabet var fremkommet med vedrørende erstatningskravets størrelse, for at række videre end til sagens behandling for byretten. Derefter vurderede landsretten, at betingelserne i retsplejelovens § 383, stk. 2, var opfyldt, hvorfor det tillodes forsikringsselskabet at fremsætte ny påstand og anbringender.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0479.
Til top Sidst opdateret: 07-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk