Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pvc-afgift på grillbetræk 
15-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2015 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. september 2015
Selskabet producerer blandt andet grillbetræk, og SKAT havde truffet afgørelse om, at disse grillbetræk skulle betegnes som ”presenninger” i henhold til pvc-afgiftslovens § 1, jf. bilag 1, nr. 7, hvorfor selskabet var pligtig til at lade sig registrere som afgiftspligtig og betale pvc-afgift af betrækkene.  Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, og selskabet indbragte sagen for domstolene.

En enig byret fandt, at grillbetrækkene var ”presenninger”

Byretten, der blev sat med 3 dommere, fandt, ligesom SKAT og Landsskatteretten, at grillbetrækkene skulle kvalificeres som ”presenninger”, og at der derfor skulle svares pvc-afgift af dem.

Landsrettens flertal stadfæstede byrettens dom

Selskabet ankede dommen til landsretten, hvis flertal udtalte, at det var klart i overensstemmelse med pvc-afgiftslovens ordlyd og formål at forstå anvendelsen af betegnelsen ”presenning” i lovens bilag 1, nr. 7, som omfattende de omhandlede produkter til afdækning af grill.

Landsrettens mindretal fandt under henvisning til blandt andet den tidligere pvc-afgiftslov, bemærkningerne til den denne lov samt det forhold, at en lovændring i 2004 ikke forslog ændring i lovens grundlæggende opbygning, at der ikke var grundlag for at anse selskabets grillbetræk for omfattet af loven.

 Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0246.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk