Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Privat straffesag om injurier i artikler vedrørende sygehusfejl, der medførte, at en kvinde og hendes ufødte barn afgik ved døden. 
26-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2014 meddelt tilladelse til en jordemoder til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. december 2013 i en privat straffesag. Ved dommen, der blev afsagt med dissens, blev en journalist og en ansvarshavende chefredaktør frifundet for overtrædelse af straffelovens § 267 og § 268 for udsagn om en jordemoder. Udsagnene var fremsat i artikler, der omhandlede en sygehusfejl, der medførte at en gravid kvinde og hendes ufødte barn afgik ved døden. Retslægerådet udtalte under sagen bl.a., at den direkte dødsårsag var perforation af galdeblæren, men at den overdosis morfin, som jordemoderen havde injiceret havde været med til at sløre symptomerne og vanskeliggøre diagnosticeringen, og således indirekte havde været medvirkende til en gravide kvinde og hendes ufødte barns død. Landsrettens flertal fandt, at de pågældende udsagn, der fandtes i indledningen til artiklerne, på baggrund af en helhedsbedømmelse af artiklerne af den almindelige læser måtte forstås som en sigtelse om, at den pågældende jordemoder havde begået en alvorlig fejl, der havde været medvirkende til, at den gravide kvinde og hendes ufødte barn afgik ved døden, hvilket var egnet til at nedsætte jordemoderens agtelse. I modsætning til mindretallet fandt landsrettens flertal imidlertid, at der ikke var tale om udsagn om, at jordemoderens forsætlige eller uagtsomme handlinger i sig selv havde medført den gravide kvinde og hendes ufødte barns død. Flertallet fandt endvidere på baggrund af sagens omstændigheder, at fremsættelsen af udsagnene var berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 6, stk. 2 og artikel 10 i Den Europæisk Menneskerettighedskonvention. Byretten var kommet til det modsatte resultat af landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0039
Til top Sidst opdateret: 26-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk