Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Prøveudskrivning af forvaringsdømt, selv om udslusningsforløb ikke er gennemført 
04-04-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. marts 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. januar 2019.
I oktober 2010 blev en mand dømt til forvaring for blandt andet grov vold i gentagelsestilfælde, trusler og frihedsberøvelse. Forvaringsdommen blev opretholdt ved to kendelser afsagt af Vestre Landsret i 2014 og 2016.

I januar 2018 indbragte anklagemyndigheden efter anmodning fra manden sagen for retten med påstand om opretholdelse af foranstaltningen. Manden påstod ophævelse af foranstaltningen. Da manden forud for dommen havde været varetægtsfængslet, havde han på det tidspunkt været frihedsberøvet i alt i ca. 8 år og 6 måneder. Manden havde været udstationeret til pension, men havde endnu ikke gennemført et udslusningsforløb. En speciallæge, Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden indstillede til retten, at foranstaltningen ikke blev ændret eller ophævet.

Byretten opretholdte foranstaltningen

Byretten lagde på baggrund af de lægelige oplysninger og efter anklagemyndighedens og Kriminalforsorgens indstilling til grund, at risikoen for ny kriminalitet ville øges, hvis manden genoptog sit misbrug. Speciallægen vurderede, at der var behov for et udslusningsforløb via en af Kriminalforsorgens pensioner med henblik på at vurdere mandens tilstand og adfærd i en længere periode i friere rammer. På grund af store ændringer i mandens livsbetingelser, fandtes der at være en ikke uvæsentlig risiko for recidiv til misbrug og dermed kriminalitet, hvis han blev prøveudskrevet på nuværende tidspunkt. Uanset manden havde været udstationeret til pension, fandt byretten efter en afvejning af den nuværende foranstaltningsart og længde overfor karakteren af den udøvede kriminalitet og risikoen for ny kriminalitet og i øvrigt efter speciallægens anbefaling, at den idømte foranstaltning skulle opretholdes.

Landsretten bestemte, at manden skulle prøveudskrives

Landsretten fandt efter oplysningerne i sagen, at forvaring ikke længere var nødvendig for at forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, hvis manden kunne fortsætte med at være misbrugsfri. Landsretten lagde herved vægt på vurderingen af risikoen for ny personfarlig kriminalitet, den positive udvikling, manden havde været igennem, herunder at manden havde været misbrugsfri siden 2011, oplysningerne om de uledsagede udgange samt at han siden juli 2018 havde været udstationeret til pension. Landsretten lagde endvidere vægt på, at manden havde nære pårørende og venner, der var parate til at støtte ham. Det fandtes herefter nødvendigt for at undgå, at forvaringsdommen ikke opretholdtes længere end nødvendigt, at manden blev prøveudskrevet med vilkår fastsat af Kriminalforsorgen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0016.
Til top Sidst opdateret: 04-04-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk